Idila u Gradskom vijeću

Korisnička ocjena:  / 5
LošeNajbolje 

smeceeGrađani grada Malog Lošinja mogu biti mirni. Jučer je Gradsko vijeće Malog Lošinja usvojilo Odluku o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog otpada, Plan gospodarenja otpadom 2017.-2022. godine te Odluku o izmjenama i dopunama urbanističkog plana uređenja UPU-9 za Mali Lošinj. Prve dvije odluke su usvojene bez i jednog glasa protiv (4 suzdržana) a za izmjenu UPU Mali Lošinj ruke su digli svi i bez rasprave. Vijećničku idilu je pokvarila samo rasprava o nogometnom klubu. Da postoji ozbiljna i ljuta oporba u gradskom vijeću pokazala je tek žučna rasprava o ideološkim konceptima vođenja nogometnog kluba. 

O bitnim odlukama o gospodarenju otpadom nije bilo suštinske rasprave. Dokumenti su usvojeni u zadnji tren i time je Grad Mali Lošinj ispunio obvezu usvajanja tih dokumenata - nezakonito. Odluka o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog otpada i biorazgradivog otpada došla je pred Gradsko vijeće po hitnom postupku dan prije same sjednice. U materijalima za točku po hitnom postupku nije se nalazio nužni uvjet za odluku - izvještaj s javnog savjetovanja. Javni uvid u nacrt Odluke je objavljen 3. siječnja s rokom za primjedbe do 5. veljače 2018 godine. No javno savjetovanje je 18. siječnja naprasno skraćeno s obrazloženjem da će zbog zakonske obveze usvajanja Odluke do 1.veljače savjetovanje trajati do 24. siječnja. Ne radi se o zakonskoj obvezi ili promjeni zakona već o obvezi po Uredbi o gospodarenju komunalnim otpadom koju je donijela Vlada RH 25. svibnja 2017, dakle prije punih osam mjeseci. Iako se već osam mjeseci zna do kojeg roka treba usvojiti odluku, Grad Mali Lošinj objavljuje javni uvid tek 3. siječnja 2018. Nakon toga se netko sjetio da će zbog toga propustiti po Uredbi (ne zakonu) propisani rok. Pa da ne bi kršili uredbu eksperti u gradskim službama odlučili su kršiti zakon. Zakon o pravu na pristup informacijma utvrđuje rok od 30 dana za javno savjetovanje. U članku 11. Zakona o pravu na pristup informacijama utvrđuje se da izvještaj s javnog savjetovanja (primjedbe i odluke o primjedbama s obrazloženjima) obavezno mora imati i predstavničko tijelo koje donosi odluku, odnosno akt koji je bio u javnom savjetovanju. U stavku 1. Zakona o pravu na pristup inforamcijama se utvrđuje obveza i Gradu Malom Lošinju: 

"Tijela državne uprave, druga državna tijela, jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave i pravne osobe s javnim ovlastima dužne su provoditi savjetovanje s javnošću pri donošenju zakona i podzakonskih propisa, a pri donošenju općih akata odnosno drugih strateških ili planskih dokumenta kad se njima utječe na interese građana i pravnih osoba."

U stavku 4. se utvrđuje, a to vrijedi i za Grad Mali Lošinj:

"Po isteku roka za dostavu mišljenja i prijedloga tijelo javne vlasti dužno je izraditi i objaviti na središnjem državnom internetskom portalu za savjetovanje s javnošću odnosno internetskoj stranici izvješće o savjetovanju s javnošću, koje sadrži zaprimljene prijedloge i primjedbe te očitovanja s razlozima za neprihvaćanje pojedinih prijedloga i primjedbi. Izvješće o savjetovanju s javnošću nositelj izrade nacrta obvezno dostavlja tijelu koje usvaja ili donosi propis, opći akt ili dokument."

Slijedom tih odredbi Zakona o pravu na pristup informacija gradski vijećnici su u materijalima morali dobiti i izvještaj o javnoj raspravi. Logika zakona je vrlo jednostavna. U javnoj raspravi se vide stavovi javnosti, odnosno građana u čije ime odlučuju gradski vijećnici. Kakvi su interesi građana vijećnici mogu vidjeti upravo u javnoj raspravi. No našim vijećnicima to ne treba. Njih ne zanima javna rasprava i stavovi građana već ih zanima formalno usvajanje odluka u roku kako bi spasili čast gradskim službama.

Naplata neorganiziranosti komunalnog poduzeća
Zanimljivo je i istovremeno ponašanje Grada Rijeke u istoj situaciji. Grad Rijeka je započeo javno savjetovanje za istu odluku o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog otpada i biorazgradivog otpada još kasnije, 17.01.2018. a koje će trajati do 18.2.2018. godine. Javnu raspravu neće naprasno prekidati, skraćivati niti će usvojiti važnu odluku na prečac s obrazloženjem da je odluka prevažna da bi se donosila na brzinu i po kakvom izvanrednom postupku. Ali šta je Rijeka prema Lošinju! Što je neka riječka pročelnica prema malološinjskoj odgovornoj pročelnici!

Imamo Odluku usvojenu po hitnom postupku u zadnjim satima roka poznatog već otprije osam mjeseci. Uzbudljivo i napeto kao u kakvom akcijskom filmu. Kakvu odluku su gradski vijećnici usvojili? Zasigurno oni to ni ne znaju. Tekst odluke koju su usvojili dobili su dan prije. Obiman i složen materijal kojeg većina vijećnika nije stigla ni pročitati, a da bi shvatili sadržaj Odluke i njene posljedice potrebno je nešto više od pukog čitanja.

O tome kakvu su odluku vijećnici usvojili građani će vidjeti u roku od 30 dana kad Komunalne usluge Cres Lošinj objave cjenik usluge koji će potvrditi gradonačelnica bez ikakvih kriterija za procjenu opravdanosti tražene cijene. A Odlukom je prihvaćeno, na primjer, da će Komunalne usluge Cres Lošinj naplaćivati usluge odvoza otpada prema količinama spremnika, a ne stvarno predanog otpada, po cijeni koju će sami odrediti (a gradonačelnica formalno potvrditi), a koja cijena se temelji na njihovim vlastitim podacima odnosno vlastitim procjenama o količinama zbrinutog otpada. Vijećnici su usvojili Odluku kojom se ne stimulira odvajanje otpada, odnosno smanjenje proizvodnje otpada. Usvojili su odluku po kojom će građani plaćati neorganiziranost Komunalnih usluga Cres Lošinj i njihovo ili susjedovo nemarno ponašanje kroz kaznu temeljenu na kolektivnoj odgovornosti, itd ...

Valjda u dahu, a svakako po identičnom konceptu (formalno ispunjavanje obveza) Gradsko vijeće Grada Malog Lošinja donijelo je i Plan gospodarenja otpadom od 2017.- 2022. godine. Iako je obveza bila imati Plan za šest godina od 2017.-2022. usvojen je 2018! Imamo, dakle, šestogodišnji plan koji treba realizirati u pet godina. Plan gospodarenja otpadom trebao je biti usvojen u redovnoj proceduri 7. 9. 2017. no naprasno je skinut s dnevnog reda jer nije bila provedena javna rasprava. Skinuti plan s dnevnog reda je mijenjan na javnom savjetovanju od početka prosinca 2017. Pred Gradsko vijeće došao je plan koji je drugačiji od onoga koji je bio na javnoj raspravi, a koji je opet drugačiji od Plana koji je trebao biti usvojen 7.9.2017. godine. Kako se ozbiljno pristupa izradi strateškog plana govore i razlike između sve tri verzije Plana, one verzije koja je bila na usvajanju, verzije koja je bila na javnom savjetovanju i Plana koji je usvojen. Samo ukratko, par primjera (a ima ih mnogo) o zbunjujućim razlikama u planovima. U Planu iz javne rasprave se utvrđuje da:

„Na području Grada trenutno ne postoje lokacije onečišćene nepropisno odbačenim otpadom. Povremeno se na pojedinim lokacijama odbacuje otpad i nastaju manja divlja odlagališta, međutim odmah se pristupa saniranju i uklanjanju tako odbačenog otpada."

A u Planu koji je usvojen stoji bitno drukčija odredba:

"Na području Grada trenutno postoje lokacije onečišćene nepropisno odbačenim otpadom (tablica 26.). Procijenjeno je da se na lokacijama trenutno nalazi nepropisno odloženo oko 23.000 m3 građevinskog otpada."

U glavi 5.3. Plana koji je bio 7.9.2017. na dnevnom redu 2. sjednice GV, a koji govori o postojećem sustavu gospodarenja otpadom se utvrđuje da je postojeći sustav baziran na litri prednog otpada i da se svakoj osobi dodjeljuje 60 litara i da je cijena po litri 0,02 kn te da prema tome s 12 odvoza mjesečno jedan građanih plaća 14,4 kune mjesčno usluga skupljanja miješanog komunalnog otpada. Podaci su naravno netočni jer je cijena usluge po litri gotovo 12 puta veća nago se barata u Planu. Prema cjeniku Kumunalnih uluga litra odvoza košta 0,23 kune i ne odvaža se 12 puta mjesečno već 4 puta mjesečno. U Planu koji je usvojen nema više tih izračuna u glavi postojećeg stanja.

U Planu koji je usvojen su neusklađeni i podaci u tekstu i tablicama npr. ulaganja u odlagalište. Planom se predviđa ulaganje u 6. fazu kompostanu 9.812.234 kuna, a u tablici 35. Troškovi izgradnje sustava komunalnog gospodarenja otpadom za izgradnju kompostane se predviđa 3.000.000 kuna od toga da će 2.400.000 osigurati Fond, a 600.000 Grad.

Bez rasprave je također usvojena i Odluka o izmjenama i dopunama urbanističkog plana uređenja UPU Mali Lošinj (UPU-9), koja je temeljena na Zakonu o prostornom uređenju i gradnji koji nije na snazi od 31.12.2013. godine. A odluka je da će se ciljano preispitati tri točke u planu!

Rezimirati zadnje vijeće možemo kao uhodano, rutinsko događanje. Vlast radi šta zaželi u voluntarističkim postupcima s kreativnim taumačenjima zakona i propisa, uz opoziciju koja se suzdržava i od svoje opozicijske uloge. Idilu mogu pokvariti jedino prevažne teme poput nogometnog kluba. A zbrinjavanje otpada je ipak samo priča o smeću.