Ova stranica koristi kolačiće koje u svakom trenutku možete kontrolirati postavkama u vašem internet pregledniku

Ako ne promijenite postavke preglednika slažete se s korištenjem kolačića Vise o kolacicima

Razumijem i prihvacam

Etički kodeks nositelja političkih dužnosti

Korisnička ocjena:  / 3
LošeNajbolje 

etikaSjednica Gradskog vijeća Grada Malog Lošinja na kojoj je devet od 13 prisutnih vijećnika usvojilo Etički kodeks nositelja političkih dužnosti u Gradu bila je prema opisu na portalu Jadranski.hr burna, a prema napisu na Otoci.net nije trebala biti održana na dan kad je puhalo jugo. Pojedinosti o raspravi koju je Rudolf Ivković (HSLS) nazvao "cirkusom i Diznilendom, nebulozama i glupostima" dodavši da će, bude li usvojen, kodeks završiti u Ministarstvu uprave, pa i Upravnom sudu, a HDZ-ovi vijećnici zavapili jer ih se prijavljuje institucijama možete pročitati na spomenutim portalima. Ovdje objavljujemo tekst donesenog Kodeksa, jer na službenoj gradskoj stranici još nije objavljen ⮞

 

ETIČKI KODEKS
NOSITELJA POLITIČKIH DUŽNOSTI U GRADU MALOM LOŠlNJU
I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.
Ovim Etičkim kodeksom utvrđuju se načela i standardi ponašanja te se uređuje sprječavanje sukoba interesa između privatnog i javnog interesa u obnašanju dužnosti članova Gradskog vijeća i članova radnih tijela Gradskog vijeća, način praćenja primjene Etičkog kodeksa, tijela koja odlučuju o povredama Etičkog kodeksa te druga pitanja od značaja za sprječavanje sukoba interesa.
Ovim Etičkim kodeksom građane Grada Malog Lošinja i opću javnost upoznaje se s ponašanjem koje imaju pravo očekivati od nositelja političkih dužnosti, kao javnih osoba.

Članak 2.
Svrha je Etičkog kodeksa jačanje integriteta, objektivnosti, nepristranosti i transparentnosti u obnašanju dužnosti članova Gradskog vijeća i članova radnih tijela Gradskog vijeća, promicanje etičnog ponašanja i vrijednosti koje se zasnivaju na temeljnim društvenim vrijednostima i široko prihvaćenim dobrim običajima te jačanje povjerenja građana u nositelje vlasti na lokalnoj razini. Cilj je Etičkog kodeksa uspostava primjerene razine odgovornog ponašanja, korektnog odnosa i kulture dijaloga u obnašanju javne dužnosti, s naglaskom na savjesnost, časnost, poštenje, nepristranost, objektivnost i odgovornost u obavljanju dužnosti članova Gradskog vijeća i članova radnih tijela Gradskog vijeća.

Članak 3.
Odredbe ovog Etičkog kodeksa ponasanja članova Gradskog vijeća i članova radnih tijela Gradskog vijeća odnose se i na gradonacelnika (u daljnjem tekstu: nositelji političkih dužnosti). Odredbe ovog Etičkog kodeksa iz glave II. Temeljna nacelna djelovanja članka 5. točke 3.,4.,9., 10., 14., 16. i 17. odnose na sve osobe koje je predsjednik Gradskog vijeća pozvao na sjednicu Gradskog vijeća.

Članak 4.
U ovome Etičkom kodeksu pojedini pojmovi imaju sljedeće značenje:
1. diskriminacija je svako postupanje kojim se neka osoba, izravno ili neizravno, stavlja ili bi mogla biti stavljena u nepovoljniji položaj od druge osobe u usporedivoj situaciji, na temelju rase, nacionalnoga ili socijalnog podrijetla, spola, spolnog opredjeljenja, dobi, jezika, vjere, političkoga ili drugog opredjejenja, bračnog stanja, obitejskih obveza, imovinskog stanja, rođenja, društvenog položaja, članstva ili ne-članstva u političkoj stranci ili sindikatu, tjelesnih ili društvenih poteškoća, kao i na temeju privatnih odnosa sa službenikom ili dužnosnikom Grada Malog Lošinja.
2. povezane osobe su bračni ili izvanbračni drug nositelja političke dužnosti, životni partner i neformalni životni partner, njegovi srodnici po krvi u uspravnoj lozi, braća i sestre, posvojitelj i posvojenik te ostale osobe koje se prema drugim osnovama i okolnostima opravdano mogu smatrati interesno povezanima s nositeljem političke dužnosti.
3. poslovni odnos odnosi se na ugovore o javnoj nabavi, kupoprodaji, pravo služnosti, zakup, najam, koncesije i koncesijska odobrenja, potpore za zapošljavanje i poticanje gospodarstva, stipendije učenicima i studentima, sufinanciranje prava iz programa javnih potreba i druge potpore koje se isplaćuju iz proračuna Grada.
4. potencijalni sukob interesa je situacija kada privatni interes nositelja političkih dužnosti može utjecati na nepristranost nositelja političke dužnosti u obavljanju njegove dužnosti.
5. stvarni sukob interesa je situacija kada je privatni interes nositelja političkih dužnosti utjecao ili se osnovano može smatrati da je utjecao na nepristranost nositelja političke dužnosti u obavljanju njegove dužnosti.
6. uznemiravanje je svako neprimjereno ponašanje prema drugoj osobi koja ima za cilj ili koja stvarno predstavlja povredu osobnog dostojanstva, ometa obavljanje poslova, kao i svaki čin, verbalni, neverbalni ili tjelesni te stvaranje ili pridonošenje stvaranju neugodnih ili neprijateljskih radnih ili drugih okolnosti koje drugu osobu zastrašuju, vrijeđaju ili ponižavaju, kao i pritisak na osobu koja je odbila uznemiravanje ili spolno uznemiravanje ili ga je prijavila, uključujući spolno uznemiravanje.
Izrazi koji se koriste u ovom Etičkom kodeksu, a imaju rodno značenje odnose se jednako na muški i ženski rod.

II. TEMELJNA NAČELA DJELOVANJA

Članak 5.
Nositelji političkih dužnosti u obnašanju javnih dužnosti moraju postupati časno, pošteno, savjesno, odgovorno i nepristrano, čuvajući vlastitu vjerodostojnost i dostojanstvo povjerene im dužnosti te povjerenje korisnika usluga.
Nositelji političkih dužnosti su osobno odgovorni za svoje djelovanje u obnašanju javnih dužnosti na koje su imenovani, odnosno izabrani prema tijelu ili građanima koji su ih imenovali ili izabrali.
Nositelji političkih dužnosti moraju se u obavljanju javnih dužnosti pridržavati sljedećih temeljnih načela:
1. zakonitosti i zaštite javnog interesa,
2. odanosti lokalnoj zajednici te dužnosti očuvanja i razvijanja povjerenja građana u nositelje političkih dužnosti i institucije gradske vlasti u kojima djeluju,
3. poštovanja integriteta i dostojanstva osobe, zabrane diskriminacije i povlašćivanja te zabrane uznemiravanja,
4. čestitosti i poštenja te izuzetosti iz situacije u kojoj postoji mogućnost sukoba interesa,
5. zabrane zlouporabe ovlasti, zabrane korištenja dužnosti za osobni probitak ili probitak povezane osobe, zabrane korištenja autoriteta dužnosti u obavljanju privatnih poslova, zabrane traženja ili primanja darova radi povoljnog rješavanja pojedine stvari te zabrane davanja obećanja izvan propisanih ovlasti,
6. konstruktivnog pridonošenja rjesavanju javnih pitanja,
7. javnosti rada i dostupnosti građanima,
8. poštovanja posebne javne uloge koju mediji imaju u demokratskom društvu te aktivne i ne diskriminirajuće suradnje s medijima koji prate rad tijela gradske vlasti,
9. zabrane svjesnog iznošenja neistina,
10. iznošenja sluzbenih stavova u skladu s ovlastima,
11. pridržavanja pravila rada tijela u koje su izabrani, odnosno imenovani,
12. aktivnog sudjelovanja u radu tijela u koje su izabrani, odnosno imenovani,
13. razvijanja vlastite upućenosti o odlukama u čijem donošenju sudjeluju, korištenjem relevantnih izvora informacija, trajnim usavršavanjem i na druge načine,
14. prihvaćanja dobrih običaja parlamentarizma te primjerenog komuniciranja, uključujući zabranu uvredljivog govora,
15. odnosa prema sluzbenicima i namještenicima upravnih odjela Grada koji se temelji na propisanim pravima, obvezama i odgovornostima obiju strana, isključujući pritom svaki oblik političkog pritiska na upravu koji se u demokratskim društvima smatra neprihvatljivim (primjerice, davanje naloga za protupropisnog postupanja, najava smjena slijedom promjene vlasti i slično),
16. redovitog puta komuniciranja sa službenicima i namještenicima, što uključuje pribavljanje službenih informacija ili obavljanje službenih poslova, putem njihovih pretpostavljenih,
17. osobne odgovornosti za svoje postupke.

Članak 6.
Od nositelja političkih dužnosti se očekuje poštivanje pravnih propisa i procedura koji se tiču njihovih obveza kao nositelja političkih dužnosti.
Od nositelja političkih dužnosti se očekuje da odgovorno i savjesno ispunjavaju obveze koje proizlaze iz političke dužnosti koju obavljaju.
Od nositelja političkih dužnosti se očekuje i stvaranje ozračja u kojem nositelji političkih dužnosti svoje poslove obavljaju vodeći se prije svega javnim interesom te zaštitom vjerodostojnosti i dostojanstva povjerene im dužnosti, u skladu s opravdanim očekivanjima građana o ponašanju političkih predstavnika kojima su dali svoje povjerenje uz zaštitu prava svakog nositelja političke dužnosti na primjenu demokratskih sredstava artikuliranja i promicanja svojih političkih stavova.

Članak 7.
Nositelji političkih dužnosti na čelnim položajima u tijelima gradske vlasti angažirani su na osiguranju provedbe Etičkog kodeksa nositelja političkih dužnosti i Etičkog kodeksa zaposlenika gradske uprave Grada Malog Lošinja u dodatnoj mjeri, u skladu sa posebnom odgovornošću koje imaju, u cilju stvaranja i očuvanja povjerenja u lokalnu vlast i javnu upravu i njihovu političku i profesionalnu etiku.

Članak 8.
Građani imaju pravo biti upoznati s ponašanjem nositelja političkih dužnosti koje je u vezi s obnašanjem javne dužnosti.

III. ZABRANJENA DJELOVANJA NOSITELJA POLITIČKIH DUŽNOSTI

Članak 9.
Nositeljima političkih dužnosti zabranjeno je tražiti, prihvatiti ili primiti vrijednost ili uslugu radi predlaganja donošenja odluke na Gradskom vijeću ili za glasovanje o odluci na sjednici Gradskog vijeća ili sjednici radnog tijela Gradskog vijeća.

Članak 10.
Nositeljima političkih dužnosti zabranjeno je ostvariti ili dobiti pravo ako se krši nacelo jednakosti pred zakonom.

Članak 11.
Nositeljima političkih dužnosti zabranjeno je utjecati na donošenje odluke radnog tijela Gradskog vijeća ili odluke Gradskog vijeća radi osobnog probitka ili probitka povezane osobe.

IV. NESUDJELOVANJE U ODLUČIVANJU

Članak 12.
Nositelj političke dužnosti je obvezan izuzeti se od sudjelovanja u donošenju odluke koja utječe na njegov poslovni interes ili poslovni interes s njim povezane osobe.

V. TIJELA ZA PRAĆENJE PRIMJENE ETlČKOG KODEKSA

Članak 13.
Primjenu Etičkog kodeksa prate Etički odbor i Vijeće časti.
Etički odbor čine predsjednik i dva člana, a Vijeće časti predsjednik i četiri člana.
Predsjednika i članove Etičkog odbora i Vijeće časti imenuje i razrješuje Gradsko vijeće.
Mandat predsjednika i članova Etičkog odbora i Vijeća časti traje do isteka mandata članova Gradskog vijeća.

Članak 14.
Predsjednik Etičkoga odbora imenuje se iz reda osoba nedvojbenoga javnog ugleda u lokalnoj zajednici. Predsjednik Etičkoga odbora ne može biti nositelj političke dužnosti, niti član političke stranke, odnosno kandidat nezavisne liste zastupljene u Gradskom vijeću.
Članovi Etičkoga odbora imenuju se iz reda vijećnika Gradskog vijeća, jedan član iz vlasti i jedan iz oporbe.

Članak 15.
Predsjednik i članovi Vijeća časti imenuju se iz reda osoba nedvojbenoga javnog ugleda u lokalnoj zajednici.
Predsjednik Vjeća časti i članovi ne mogu biti nositej političke dužnosti, niti članovi političke stranke, odnosno kandidati nezavisne liste zastupljene u Gradskom vijeću.

Članak 16.
Etički odbor pokreća postupak na vlastitu inicijativu, po prijavi člana Gradskog vijeća, člana radnog tijela Gradskog vijeća, radnog tijela Gradskog vijeća, gradonačelnika, službenika upravnog tijela Grada ili po prijavi građana.
Pisana prijava sadrži ime i prezime prijavitelja, ime i prezime nositelja političke dužnosti koji se prijavljuje za povredu odredaba Etičkog kodeksa uz navodenje odredbe Etičkog kodeksa koja je povrijeđena. Etički odbor ne postupa po anonimnim prijavama.
Etički odbor može od podnositeja prijave zatražiti dopunu prijave odnosno dodatna pojašnjenja i očitovanja.

Članak 17.
Etički odbor obavještava nositelja političke dužnosti protiv kojeg je podnesena prijava i poziva ga da u roku od 15 dana od dana primitka obavijesti Etičkog odbora dostavi pisano očitovanje o iznesenim činjenicama i okolnostima u prijavi.
Ako nositelj političke dužnosti ne dostavi pisano očitovanje Etički odbor nastavlja s vođenjem postupka po prijavi.
Etički odbor donosi odluke na sjednici većinom glasova u roku od 60 dana od dana zaprimanja pritužbe ili zahtjeva.

Članak 18.
Mišljenja, preporuke i upozorenja Etičkog odbora dostavljaju se Gradskom vijeću, podnositelju pritužbe ili zahtjeva i nositelju političke dužnosti na kojeg se pritužba odnosi te se objavljuju na oglasnoj ploči i/ili službenoj web stranici Grada.
Etički odbor u roku od 60 dana od dana zaprimanja prijave dostavlja Gradskom vijeću donosšnje odluke po zaprimljenoj prijavi.
Ako je prijava podnesena protiv člana Etičkog odbora, taj član ne sudjeluje u postupku po prijavi i u odlučivanju.

Članak 19.
Etički odbor podnosi Gradskom vijeću godišnje izvješće o svom radu, najkasnije do kraja ožujka za prethodnu godinu. Prihvaćeno godišnje izvješće objavljuje se u Službenim novinama Primorsko-goranske županije, kao i na službenoj web stranici Grada.

Članak 20.
Postupanje Etičkog odbora ne priječi provedbu mjera iz nadležnosti drugih ovlaštenih tjela i osoba u vezi s odgovornošću nositeja političke dužnosti kada su pojedinim ponašanjem ispunjene propisane pretpostavke za provedbu tih mjera.

Članak 21.
Za povredu odredba Etičkog kodeksa Gradsko vijeće može izreći opomenu, dati upozorenje ili preporuku nositeju političke dužnosti za otklanjanje uzroka postojanja sukoba interesa odnosno za usklađivanje načina djelovanja nositelja političke dužnosti s odredbama Etičkog kodeksa.
Protiv odluke Gradskog vijeća nositelj političke dužnosti može u roku od 8 dana od dana primitka odluke podnijeti prigovor Vijeću časti.

Članak 22.
Vijeće časti donosi odluku na sjednici vecinom glasova svih članova u roku od 15 dana od dana podnesenog prigovora.
Vijeće časti može odbiti prigovor i potvrditi odluku Gradskog vijeća ili uvažiti prigovor i preinačiti ili poništiti odluku Gradskog vijeća.

Članak 23.
Na način rada Etičkog odbora i Vijeća časti primjenjuju se odredbe Odluke o osnivanju i načinu rada radnih tijela Gradskog vijeća Grada Malog Lošinja.
Predsjednik i članovi Etičkog odbora i Vijeća časti ostvaruju pravo na naknadu za rad i druga primanja sukladno Odluci o utvrđivanju naknade za rad vijećnika i članova radnih tijela Gradskog vijeća.

Članak 24.
Odluke Etičkog odbora i Vijeća časti objavljuju se u Službenim novinama Primorsko-goranske županije i na službenoj web stranici Grada Malog Lošinja.

VI. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 25.
Ovaj Etički kodeks stupa na snagu osmog dana nakon objave u Službenim novinama Primorsko- goranske žzupanije, a objaviti ce se i na službenoj web stranici Grada Malog Lošinja.

Komentari: 

09 # Začarani krug lošeg radaGulanfer 2022-06-12 10:43
"HDZ-ovi vijećnici s Lošinja zavapili jer ih se prijavljuje institucijama" naslov je izviješća o sjednici GV na kojem su Kučićkini pajaci bez suvišnih zašto usvojili Etički kodeks nositelja političkih dužnosti. Zanimljivi su, ali zanimljivi kao dobar vic, ovi njihovi vapaji. Navodi se da je HDZ-ov vijećnik Ivan Fabijanić zavapio jer mu smeta što prostorije gradske izvršne vlasti u posljednje vrijeme češljaju institucije zbog brojnih prijava poradi sumnje u nezakonitosti. Iz tog je razloga priupitao stranačku gradonačelnicu ometa li to rad gradskih službenika, što je ona potvrdila i tako dala do znanja javnosti da su priče o istragama USKOK-a i DORH-a točne. Naravno, Fabianić je pitao po dogovoru s gradonačelnicom da ona može potvrditi kako ih istrage po prijavama ometaju u radu. Netko bi joj trebao kazati da prijava i istraga ne bi bilo kad bi radili kako se spada. Kad bi radili kako se spada ne bi bilo razloga da ih se prijavljuje. Ovako nastaje začarani krug bez izlaza: Zbog lošeg rada ih se prijavljuje, a zbog prijava ne mogu raditi ne samo loše nego nikako :cry:
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
08 # Ometanje u radugost 2022-06-12 11:03
Citat Gulanfer:
Fabianić je pitao po dogovoru s gradonačelnicom da ona može potvrditi kako ih istrage po prijavama ometaju u radu.
Podnositelji prijava ih toliko ometaju u radu da usvojeni kodeks nisu stigli objaviti ni nakon skoro tri sedmice :sigh:
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
07 # Je li ovo Grad za tebe? Ili samo Grad za vas?gost 2022-06-17 14:45
iz Grada, odnosno iz Ureda gradonačelnice kao i od nje osobno o zbivanjima oko luke Mrtvaška dopire samo muk. U medijima se ne oglašava ni lokalna koalicija na vlasti niti oporba. Zato je uz ovaj naslov - Etički kodeks nositelja političkih dužnosti - umjesno objaviti prvi osvrt na te događaje. Nezavisni vijećnik Mario Franković je na Facebooku objavio sljedeći status koji svojim sadržajem dodiruje ne samo pitanja etike već i morala:
Nije pametno reagirati na prvu, trebaju se smiriti strasti. Sada s odmakom od nekoliko dana mogu reći da je sramotno i žalosno to što se dogodilo u Mrtvaškoj. Privođenje naših Ilovčana i Lošinjana kao da su kriminalci boli sve otočane. A samo traže svoja prava. Od početka svog političkog djelovanja upozoravam a sada se opet pokazalo - postali smo "Grad slučaj".

Zašto gradska vlast šuti? Ne čujemo lošinjski HDZ. Je li ovo Grad za tebe? Grad za Ilovčane? Ili samo Grad za vas?

Pa ti isti ljudi, Ilovčani, dali su vam povjerenje. A VI ŠUTITE. Samo žele svoje pravo koje su do jučer imali. Vi im se zahvaljujete šutnjom, ignorancijom i bešćutnošću. Doći ćete Ilovčanima 29. lipnja na Petrovu? S polaskom iz uvale Čikat?

Hoće li sutra neistomišljenic i s aktualnom vlašću biti privođeni? Hoće li ostajati bez posla? Ili će na neki drugi način biti u nemilosti aktualne vlasti.

Ne dragi moji sugrađani, ovo im neće i ne smije proći.


Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
06 # Cijena Kučićkine osvetoljubivost igost 2022-06-17 17:31
Citat gost:
iz Grada, odnosno iz Ureda gradonačelnice kao i od nje osobno o zbivanjima oko luke Mrtvaška dopire samo muk.
Ovu znakovitu šutnju primijetili su i na portalu
jadranski.hr/.../... Pod naslovom Ana Kučić (HDZ) se nije oglasila zbog Mrtvaške, ali zato na račun građana časti tortom i pizzama Pišu da a gradonačelnicu Malog Lošinja, HDZ-ovu Anu Kučić događanja u luci Mrtvaška nisu dovoljan razlog za istupiti u javnost. Viđena je dan ranije u Zagrebu na Općem saboru stranke, međutim ne i danas prijepodne na najjužnijoj strani otoka Lošinja kada su na intervenciji bili policija i Hitna medicinska pomoć. Gradonačelnica Malog Lošinja nije smatrala svrsishodnim obratiti se javnosti ili osobno posjetiti Mrtvašku, onu luku koju je pred izbore svojatala kao projekt HDZ-a. Nije se zapravo udostojila ni jednom od kako je počeo prosvjed Ilovčana barem simbolično pojaviti se u toj luci ironičnog naziva.

I dok se Ilovčani na +30 ili zimi na temperaturama oko nule bore za svoja prava, Ani Kučić nije ispod časti potegnuti za novcem tih istih građana, pa se tako kupuju pizze u Orfeju, čak i torte u Jadranci (javni podaci). Pored toga, ako treba nekome se ulizati, zašto ne cateringom u vrijednosti 25.100 kuna ravno iz gradske blagajne. Navode da ima plaću 12.095,06 kuna neto i koliko iz Proračuna plaća za usluge odvjetnika. Ali na pitanje koliko su nas građane koštali njezini privatni sporovi koje je vodila protiv svoje tri djelatnice nije pružila odgovor. Portal naglašava opće poznatu stvar da je sva tri – izgubila! S umjesnom gorčinom autor dodaje No, zašto bi se ona brinula oko toga kada sve to plaćaju građani.
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
04 # Službena šutnja - anonimna galamaFarabut 2022-06-18 10:31
Citat gost:
iz Grada, odnosno iz Ureda gradonačelnice kao i od nje osobno o zbivanjima oko luke Mrtvaška dopire samo muk. U medijima se ne oglašava ni lokalna koalicija na vlasti niti oporba.
Istina je da već duže vrijeme vlada službena šutnja u svezi događanja oko Mrtvaške. Šuti gradonačelnica, šuti njen bombaš Anto Nedić, šuti GO HDZ ML, a ni od Devčića glasa čuti nije. Ali zato ima anonimnog trolanja s ciljem kreiranja alternativne istine. Na ovoj stranici je nastala lijepa zbirka komentara kojima se istinu pokušava izokrenuti i javnost "prodati" muda pod bubrege. Ovo je samo dio takvih komentara upisanih pod nadimcima GOST, Gošća i Sv.Petar. Uživajte :-)

:P Sve je rješeno. Riva ide dalje a Ilovčani mogu iz protesta ići na kopno preko Zadra.Riva će biti sagrađena i to mi stanovnici otoka Lošinja nećemo dozvoliti da riva bude viša od 2.10 metara,Ilovčani su zavedebi od par vikendaša aili to nije bitno jer će riva biti gotova na vrijeme pa kada bude gotova vidjet će da su bili zavedeni Iosto je tako bilo kada se radila riva na Iloviku.Ilovčan i si bili protiv a sada im ne smeta da je riva na Iloviku 2,07 metara.Dobro je da mudri ljudi u politici Lošinja znaju kako se vodi politika sa ljudima koji ne razumiju ništa i ne vide dalje od nosa.
:P Mi stanovnici otoka Lošinja imamo pravo odlučivati o Mrtvaški kao sastavni dio otoka Lošinja,jer tom lukom će naša djeca lakše i brže moći putovati do otoka Paga pa Zadra ili direkto za Zadara ,jer tamo studiraju.Mi se vama nikada nismo petljali kada ste radili rivu na Iloviku jer to je vaša riva,pa tako i vi nemate pravo turat nos u tuđe dvorište. Mi vas Ilovčane prihvaćamo kao braću i kao susjede ali nemate pravo tako histerično i bolesno pljuvati po našim ljudima koji obavlja ju političke dužnosti. Velika većina ih je izabrala na izborima,a vi ste samo jedan mali kotačić u cijelom sistemu i nemate pravo maltretirati većinu.Mi smo našu želju za Mrtvaškom izrazili na izborima,pobije dili su one koje smo birali i sada ako se vi ne slažete to je vaš problem jer ulica neće nikad određiati što će se raditi. I shvatite još jednom da se riva radi na Mrtvaški-otok Lošinj,i ako budete dobri kada bude gotova pustit ćemo vas da pristajete na tu rivu a ako budete zloćesti kao sada onda će koncesiju za prevoziti ljude sa Lošinj na Ilovik i obratno dobiti neki prevoznik sa Lošinja.
Ilovčani što se više bunite to gore za vas.
:P Ovaj vaš bezobrazluk je prešao svaku mjeru pa je odlučno da se riva ne spusti nego da ostane 2.10 metara
:P 90% Ilovčana se veseli izgradnji rive. Neki dan sam razgovarao sa mnogim koji žive u Americi i svi su zato da Lošinjani sagrade rivu. Kada bude otvorenje doći će mnogi na proslavu i daju punu podršku politici koju vodi Ana i Devčić a to je politika ne prodaje zemljišta Lošinja mešetarima i muljatorima.
Balvanaši Ana, Dr Devčić i Anto su osobe koje nemaju koruptivna djela. Vi se veselite Uskoku EU ali prvo ćete vi u bajbok jer se više neće tolerirati vaša balvan revolucija koja je ista kao ona u Voćinu početkom Domovinskog rata. Ništa niste naučili od onog vremena. Vaša nedjela i balvan revoluciju na Mrtvaški možemo usporediti sa nestašlucima Torcide na auto putu od neki dan
:P Balvan revolucionari, toliko zlobe koju imate prema nama Lošinjanima i prema gradonačelnici, Dr. Devčiću i Anti, to je nezapamćeno. Može vas biti sram jer huškate jadne ljude i vodate ih okolo na prosvjede i trgujete s njihovom bolešću,a dobit ćete rivu na Mrtvaški koju ćete vi koristiti zahvaljujući nama stanovnicima otoka Lošinja. Ma vero vas može biti sram.
:P Prema komentarima Ilovčana ispada da im je riva kriva zato jer ne mogu kod doktora i da im treba 1,3o do Lošinja.Prema ovim napisima ispada da je svaki trećei Ilovčan bolestan i da svaki dan trećina Ilovčana mora kod doktora i to znači svaki treći dan jedna trećina i zato oni imaju problema sa rivom na Mrtveški jer su bolesni.Ako je to istina onda stvarno treba zaustaviti svaku daljnju aktivnost u gradnji rive jer ako svi Ilovčani u tri dana moraju kod doktora i to konstantno,onda stvarno treba pomoći ljudima i prestati sa izgradnjom rive.
:P Ma vi balvan revolucionari trgujete sa bolešću i pokušavate zavaravati javnost da ne možete kod doktora jer se radi Mrtvaška. Mislite da su ljudi blesavi. Ne rugajte se sa bolešću.
:P Ima pravo Fabianić koji kaže da to mora riješiti Grad i zaštititi nas Lošinjane od balvan revolucije
:P ON naziva žderačina. Dali bi gradonačelnica Ana trebala pitati tog novinara i HND dali smije počastiti HRvatske oružane snage. To je pravo gradonačelnice koju smo izbrali na izborima i ona ima pravo po pravilima službe raditi šta joj je dopuštenp, ali brine način na koji piše novinar: "Žderačina". Bože dragi.
:P Gospodo buntovnici pustite Ilovčane na miru i pustite nas da živimo u prijateljstvu sa ljudima sa kojima smo odrasli a vi koji "tak" volite naš Ilovik prestanite soliti pamet da ste vi pametni i da bute vi pomogli jadnim Ilovčanima koji puno ne razmeju situaciju i da buju imeli rivu kak vama odgovara. Pustite nas i našu gradonačelnicu da se mi zrihtamo kak mi znamo i kak su nas učili naši stari, a vi ak želite dojite kak prijateli na naše otoke a ne kak farabuti
:P Ja mislim da sve ovo nije trebalo i da je to policija mogla spriječiti već odavno kada je trebala intervenirati odmah kada su Ilovčani počeli praviti nered.Tih par ilovčana je trebalo spriječiti odmah na početku i do sada bi riva bila gotova.A i Ilovčani bi trebali znati da ako je opći državni,lokalni i otčki interes takav da će se riva napraviti.I ovo je dobar početak gradnje rive. Duhovi će se smiriti i ti isti Ilovčani će jednoga dana vidjeti da je ta nova riva najviše njma od koristi.Djeca Ilovčana će biti sretna što imaju takvu rivu na otoku Lošinju na koju mogu pristati po svakom vremenu.
:P Bravo Balija i bravo Komadina. Pravna država mora funkcionirati i napokon vidimo policiju da radi svoj posao.To nam daje nadu da ćemo brzo imati rivu preko koje ćemo moći do Paga pa do Zadra i u našu dragu Dalmaciju.
:P Napokon, svaka čast policiji. Ulica nije nikada rješavala probleme i nesmije se dozvoliti da ulica počne vladati. Bravo policija
itd, itd, itd ....
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
06 # Napad na PolicijuGost, ma ne onaj Anin trol 2022-06-18 11:06
Snimka silovitog nasrtaja balvan revolucionara na nedužnu hrvatsku policiju.

Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
9 0 # ...Simon 2022-06-18 14:21
Citat gost:

Dobro ova fotografija je baš neukusna i pretjerana propaganda. Mi koji se sjećamo voljenog zeke kojeg je majka morala ubiti da bi napravila jelo za ranjenog partizana, to jako brzo prepoznamo. Osobi u invalidskim kolicima nije mjesto na gradilištu, možda bi joj trebalo dodjeliti skrbnika, ili novog skrbnika, ako ga već ima. I, jeste li primjetili, na svim naguravanjima i deložacijama uvijek se netko "sruši" ili mu "pozli", a sruši se na najmanji dodir u najboljoj maniri talijanske škole nogometa. Dakako, isključivo pred kamerama.
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
08 # Kada Majmun organizira?. 2022-06-18 14:51
A to šta rade Balija i Ana To nije neukusno?
Trebao se voziti 80min do Lošinja.Onda je trebao uzeti taxi da ga vrati u Mrtvašku po auto.Taxi do Mrtvaška 250kn.Još se vratiti po stvari u Lošinj.Pa krenuti za Njemačku.
Ma koga vi je... te??
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
06 # ....... 2022-06-18 16:00
Najbolje da su Simon i Dalibor objasne gostu kako treba putovati!Prije dođeš Rijeka -Njemačka nego Ilovik -Rijeka!
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
41 # ...Simon 2022-06-18 19:20
Citat ...:
Najbolje da su Simon i Dalibor objasne gostu kako treba putovati!Prije dođeš Rijeka -Njemačka nego Ilovik -Rijeka!
Sigurno je da invalid u kolicima preko aktivnog prekopanog gradilišta ne treba prolaziti. Netko ga je stavio u ovu, za njega opasnu situaciju, kako bi "poslao snažnu poruku". Prigodno se našao i fotoaparat. Zamisli invalid si i ovisiš o nekome a on te odveze u grabe... strašno.
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
2 0 # ...... 2022-06-18 19:38
Da hahahaha
Neisplatu se trošiti energiju.
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
05 # simonprijatelj 2022-06-18 20:18
KAKO TE NIJE SRAM TAKO NESTO IZJAVITI,COVJEK JE DOSAO S AUTOM DO MRTVASKE DOK NISU DRZAVNI KRIMINALCI SVE PREROVALI,uMJES TO DA OSUDIS TAKVU RABOTU TI SE ISMIHJAVAS NAD NEMOCNIM COVIJEKOM.tI SI DNO DNA.
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
03 # Znaci slabostigost 2022-06-18 21:24
Kučićkini trolovi vide da novinari i šira javnost ne "puši" službenu demagogiju pa se služe blaćenjem i najprljavijim klevetama.
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
02 # ........ 2022-06-19 11:54
Simon je zločest ko Ana Kučić.
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
08 # Nešto je trulo...na otoku Lošinju 2022-06-17 15:59
Nešto je trulo u županiji Primorsko-goranskoj
www.teklic.hr/.../227486
Iz ureda gradonačelnice već nekoliko dana dopire samo muk, ali evo danas objava na fejsu, od Porozine do južnog dijela otoka Ilovika održava se utrka u trčanju, staza prolazi baš posred Mrtvaške.
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
07 # .. 2022-06-17 16:39
trasa trkačke staze

Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj

Dodaj komentar

Komentari koji nemaju veze s temom članka uz koji su uneseni bit će uklonjeni. Za unos "off topic" komentara mogu se koristiti stranice SVAŠTARA 2, SVAŠTARA, ŠKOVACA i SATIRIČKI PRILOZI. Uredništvo ne snosi odgovornost za sadržaj komentara.

Sigurnosni kod
Osvježi

galerije1

mi-logo
wonline
yrno
Vremenska prognoza
za Lošinj


setnja

ubojstvoborocid

ZADNJI KOMENTARI

 • »Pobuna protiv napretka«

  ... 27.06.2022 19:52
  ...
  Bože sačuvaj, pa ti si retard.
   
 • »Pobuna protiv napretka«

  MM 27.06.2022 19:46
  .......
  Ovo je toliko glupo da bi svaki komentar pokvario dojam o idiotizmu onog tko ga je ...
   
 • »Pobuna protiv napretka«

  .... 27.06.2022 19:36
  GOST
  MMA zašto a što si nervozan. Projekt je nacionalni interes, jer to kažu pametni ljudi otoka ...
   
 • »Pobuna protiv napretka«

  MM 27.06.2022 18:20
  .......
  Još samo da nam kažeš kada i na kojo razini vlasti je Balijin projekt proglašen za nacionalni ...
   
 • »Pobuna protiv napretka«

  Alf 27.06.2022 17:49
  ...
  Taktilna površina mora biti čvrsta i obrađena na način da ne otežava prolaz invalidskim ...
   
 • »Pobuna protiv napretka«

  Farabut 27.06.2022 16:37
  Hadezejci važniji od poštenih ljudi
  Misliš poslušat će 400 hadezejaca, članova stranke osuđene za kriminal a ne poštene ...
   
 • »Pobuna protiv napretka«

  Farabut 27.06.2022 16:30
  |ebo državni interes za koji premijer ne zna
  Državni interes, a premijer pojma nema ni gdje je ni šta je :lol: Zatupnica napravila majmuna ...
   
 • »Pobuna protiv napretka«

  Miki Maus 27.06.2022 16:25
  Po pasarelama na vlastiti rizik
  Hebale ga pasarele. Jel bi to bilo nešto prikladno i za invalide kako nalažu propisi. Nešto ...
   
 • »Pobuna protiv napretka«

  .... 27.06.2022 15:57
  GOST
  Lijepo sam vam rekao Mrtvaška je državni interes a ne inteteres par ljudi koji su kuoili ...
   
 • »Pobuna protiv napretka«

  asdf 27.06.2022 15:50
  Baš super....
  To mi je drago čuti. Znači da će se još više uvaliti u govna umjesto da odustajanjem elegantno ...
   
 • »Pobuna protiv napretka«

  Boris 27.06.2022 15:33
  Dobro nam došao nazad Gari
  Pišem Gari, jer informacijama koje si naveo može raspolagati samo Gari Kapeli, kakav Nedić ...
   
 • »Pobuna protiv napretka«

  prijatelj 27.06.2022 15:09
  gost
  Koja si ti velika faca kad sve znas,ali i Ilovcani imaju konja za jahanje na Ilovik nisi ...
   
 • »Pobuna protiv napretka«

  .... 27.06.2022 14:55
  GOST
  Par dana me nema i odmah nered. Čitam danas obavijest Ilovčana da su odlučili da se ...
   
 • »Pobuna protiv napretka«

  27.06.2012 27.06.2022 13:08
  Press kolegij župana PGŽ
  Tko o čemu, Braut o pasarelama http://www.youtube.com/watch?v=TwiFSOc9rGo od 05:20 do kraja ...
   
 • »Pobuna protiv napretka«

  Crna Marica 27.06.2022 08:04
  Identificirati, locirati, uhititi, transferirati
  Hoće li netko od ovih odgovoriti na vijećničko pitanje Ive Rinčić, tko je donio nezakonitu ...
   
 • »Pobuna protiv napretka«

  Prazni 26.06.2022 23:55
  Iz šupljeg u
  Sad je već trebao ploviti brod poput potopljene Moskva i Titanika.Ilovik -Mrtvaška. Jer bi ...
   
 • »Pobuna protiv napretka«

  Bonaca 26.06.2022 22:32
  Za boljitak
  A bliži im se kraj.Smjene i ostavke na stolu.Cekamo da krene.6g
   
 • Svaštara br. 1

  hranitelj tuljana 26.06.2022 20:46
  Slika prikazuje feticid a ne pobačaj
  Ajme koliko si obrane ljudskog života obrisao, ali dobro je da si ostavio ovu sliku koja ...
   
 • »Pobuna protiv napretka«

  kapetan male barke 26.06.2022 12:26
  ...
  Plus ove stručnjake ovdje... pogotovo onog prvog stručnjaka za pasarele. i.imgur.com/t8qPC6M.png ...
   
 • »Pobuna protiv napretka«

  ... 26.06.2022 10:39
  Udružena zločinačka organizacija
  Hoćemo, nakon što Uskok za početak ispita ovo sretno društvo. i.imgur.com/dOHArBK.jpeg ...
   
 • »Pobuna protiv napretka«

  .... 26.06.2022 10:11
  Komunistički sin
  Sinek je rađe plaćao paukove,razna osiguranje nego da promjeni građevinsku dozvolu!Pitajte ...
   
 • »Pobuna protiv napretka«

  .... 26.06.2022 09:56
  Komunistički sin
  Nema ti šta pokazati!Može skice pokazat!Gari tvrdi tek u svibnju mjesecu dali mijenjati ...
   
 • »Pobuna protiv napretka«

  Macmalić 26.06.2022 09:40
  Mulić
  Problem je glupo stvoren i dilema je umjetna. Da su projektanti od početka razmišljali ...
   
 • »Pobuna protiv napretka«

  Zumba 26.06.2022 09:32
  Šatoraši za Garija
  Garija treba razumjeti. Karijera mu se nije temeljila na znanju i sposobnostima nego na ...
   
 • »Pobuna protiv napretka«

  Jerko 26.06.2022 09:22
  kako ga nije stid ovako lagati
  ničim izazvan Kapeli reče: ... sjećam se kad sam i sam bio u Domovinskom ratu... glavno da ...
   
 • »Pobuna protiv napretka«

  gost 26.06.2022 08:52
  Stradavanje istine
  Istina je stradala i u Kapelijevom obraćanju javnosti baš povodom rata u Ukrajini. Ukrajinsku ...
   
 • »Pobuna protiv napretka«

  Vito 26.06.2022 08:37
  Balija opet laže?
  U članku Filip Balija kaže: Izmjene projekta moguće je vidjeti, dapače, javno. Samo nije ...
   
 • »Pobuna protiv napretka«

  NL 26.06.2022 08:14
  Projekt Mrtvaška je – na umoru
  Drama na Lošinju će po svemu sudeći završiti odustajanjem od gradnje luke novilist.hr/.../...
   
 • »Pobuna protiv napretka«

  TW 26.06.2022 07:54
  Projekt nepoznatog kvaliteta
  Članak o ministrovom pitanju “Zašto forsirati ono što ljudi ne žele?” objavljen je i na ...
   
 • Svaštara br. 1

  Gost 25.06.2022 21:09
  Amerika
  Zastrašujuća ali umjesna ilustracija ovog što si napisao i.imgur.com/DHseLxi.jpg ...