Rašomon oko UPU Čikat

Korisnička ocjena:  / 9
LošeNajbolje 

madSagledavajući fenomen spašavanja planova prostora zadnjeg dana prije roka treba se pozabaviti pitanjem poštovanja zakona, odnosno zakonske procedure. Takav pristup postupcima gradske vlasti oko donošenja UPU Čikat posebno je izazovan zbog izjave predsjednika gradskog vijeća Ante Nedića po usvajanju plana. Ushićen rezultatom od 11:1, a iznerviran propitivanjem zakonitosti postupanja rekao je: Naša transparentnost izbija argumente onima koji žele stvoriti pomutnju.

Priča počinje davne 2008. godine odlukom o izradi Urbanističkog plana uređenja Čikat koja je objavljena u  Službenim novinama  Primorsko-goranske županije, br: 08/08, dana 14. ožujka 2008. Sljedećih pet godina ne dešava se ništa. Prethodna javna rasprava o koncepciji UPU Čikat održana je 4.6.2013. godine. 

Nakon toga, sljedeće dvije godine se opet ne dešava ništa po pitanju izrade urbanističkog plana uređenja uz istovremene velike investicije na istom području po - reko bi se - duhu svetom.

»Na temelju novih dokumenata, stanja u prostoru i razvojnih planova, ta sastanaka s predstavnicima turističkih subjekata i Odbora za prostorno planiranje Grada Malog Lošinja izrađen je Prijedloga Urbanističkog plana uređenja /UPU-13/ Čikat koji je utvrdio i uputio na javnu raspravu Gradonačelnik Grada Malog Lošinja odlukom od 22. prosinca 2015. godine.« Ovo je citat iz tekstualnog dijela UPU-a Čikat koji je izrađen u veljači 2016. godine. Dakle, plan koji je izrađen u veljači 2016. gradonačelnik je uputio na javnu raspravu u prosincu prehodne godine!

Tu rašomonu nije kraj. UPU Čikat je ponovno upućen na javnu raspravu 15.2.2016. godine. Dakle, UPU Čikat je na javnu raspravu upućen dva puta!

Gotovo osam godina dug put od odluke o izradi plana do usvajanja UPU-a Čikat ukratko se može opisati kao kombinaciju dugih perioda hibernacije presjecanih kratkim jednodnevnim, dvodnevnim nadnaravnim aktivnostima gradske vlasti (Upravnog odjela za komunalni sustav, urbanizam, prostorno planiranje i zaštitu okoliša, Odbora za prostorno planiranje Grada Malog Lošinja, gradonačelnika i gradskog vijeća). Rijetki trenuci izuzetnih aktivnosti na usvajanju plana poklapaju se sa zadnjim zakonskim rokovima za spas plana.

Razumljivo je nastojanje da se plan dva puta spasi. Ono što je nerazumljivo je da se dva puta plan "spašava" doslovno zadnjeg dana iako je bilo osam godina vremena da se plan u miru usvoji.

Ono čime se treba pozabaviti sagledavajući fenomen spašavanja planova zadnjeg dana jest poštovanje zakona, odnosno zakonske procedure. Potreba da se tako sagleda postupanje gradske vlasti oko UPU-a Čikat je posebno izazovna zbog izjave predsjenika GV Ante Nedića koji je po usvajanju plana ushićen rezultatom (11:1) a iznerviran propitkivanjima o zakonitostima takvog postupanja izjavio: Naša transparentnost izbija argumente onima koji žele stvoriti pomutnju.
Za tu analizu je potrebno promatrati postupanje gradske vlasti kritičnih dana odnsno 22.12.2015. i 15.12.2016. Kratka kronologija usvajanja UPU-a Čikat:

- Odluka od izradi plana donijeta je u ožujku 2008.
- Prethodna javna rasprava o konceptu plana održala se 4.6.2013.
- Odluka o izmeni i dopuni odluke o izradi plana 18.12.2015.
- Gradonačelnik 22.12.2015. upućuje plan na javnu raspravu.
- Plan se ukazuje javnosti 15. 02.2016, istog dana od kojeg počinje teći javna rasprava.

Iz prikazane kronologije se može primjetiti zanimljivost. Pet godina se ne događa ništa. Jednog dana se dogodi prethodna rasprava o konceptu plana, 4.6.2013.g. Iduću godinu i pol opet ništa do 22.12.2015. kad gradonačelnik upućuje UPU Čikat na javnu raspravu. U veljači 2016. se izrađuje UPU Čikat. Dana 15.2.2016. ponovno se upućuje UPU-a Čikat na javnu raspravu. Devet mjeseci ništa i 15.12.2016. usvaja se plan. Uglavnom se godinama ne događa ništa osim u kritičnim trenucima kad se iz hibernacije prelazi u trenutnu u hiperaktivnost.

Kritični tenuci u slučaju UPU-a Čikat su 22.12.2015. i 15.12.2016. Prvi kritični datum uvjetovan je odredbom novog Zakona o prostornom uređenju koji u članku 202. koji glasi: "Odluka o izradi prostornog plana donesena na temelju Zakona o prostornom uređenju i gradnji (»Narodne novine«, br. 76/07., 38/09., 55/11., 90/11., 50/12. i 55/12.) prestaje važiti u roku od dvije godine od dana stupanja na snagu ovoga Zakona, ako u tom roku nije objavljena javna rasprava, a izrada i donošenje prostornog plana započeta tom odlukom se obustavlja." Zakon o prostonom uređnju stupio je na snagu 1.1.2014.. Drugi kritični datum je 15.12.2016. iz razloga što je javna rasprava (koja je dvaput objavljena za isti plan) završena 15.3.2016, a rok za usvajanje plana je 9 mjeseci nakon završetka javne rasprave. Bar tako misli neupućeni kadar koji vodi prostorno planiranje Grada Malog Lošinja.

PRVI KRITIČNI TRENUTAK
Slijedom odredbi članka 202. Zakona o prostornom uređenju (NN 153/13): Odluka o izradi prostornog plana donesena na temelju Zakona o prostornom uređenju i gradnji (»Narodne novine«, br. 76/07., 38/09., 55/11., 90/11., 50/12. i 55/12.) prestaje važiti u roku od dvije godine od dana stupanja na snagu ovoga Zakona, ako u tom roku nije objavljena javna rasprava, a izrada i donošenje prostornog plana započeta tom odlukom se obustavlja." Iako plan nije gotov, a logičan preduvjet za javnu obajvu je da je plan završen, gradonačelnik donosi formalnu odluku o upućivanju plana u javnu raspravu. Plan koji je zavšen u veljači 2016. godine u tekstualnom dijelu plana, u uvodu, navodi: Na temelju novih dokumenata, stanja u prostoru i razvojnih planova, ta sastanaka se predstavnicima turističkih subjekata i Odbora za prostorno planiranje Grada Malog Lošinja, izrađen je ovaj elaborat Prijedloga Urbanističkog plana uređenja /UPU-13/ Čikat koji je utvrdio i uputio na javnu raspravu Gradonačelnik Grada Malog Lošinja odlukom od 22. prosinca 2015. godine."

Plan iz veljače 2016. upućen je u javnu raspravu u prosincu 2015. Kako je to moguće? Da bi stvar bila još teže shvatljiva, samo tri dana prije upućivanja u javnu raspravu plana koji još nije izrađen, u Službenim novinama PGŽ je objavljena odluka od izmjeni odluke u izradi UPU Čikat. Dakle u tri dana od službenih odluka, odluke o izmjeni odluke i odluke o upućivanju plana u javnu raspravu uspijelo se napraviti puno toga (promijeniti plan, prethodna rasprava, primjedbe, odgovori na primjedbe?!?). U tri dana se može ono što se nije moglo godinama.

I javna rasprava koji je objavljena i prvi i drugi put (nakon što je plan stvarno izrađen) objavljene su na nezakonit način. Kako zakon utvrđuje objavu javne rasprave? U Članku 86. Zakona o prostornom uređenju i gradnji se utvrđuje:

(1) Nositelj izrade objavljuje javnu raspravu o prijedlogu prostornog plana u službenom glasilu i u dnevnom tisku i/ili na lokalno uobičajen način javnog priopćavanja te na web-stranici jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave i Ministarstva najmanje osam dana prije početka javne rasprave.

(2) Objava iz stavka 1. ovoga članka sadrži mjesto, datum početka i trajanje javnog uvida u prijedlog prostornog plana, mjesto i datum jednog ili više javnih izlaganja te rok u kojem se nositelju izrade dostavljaju pisana očitovanja, mišljenja, prijedlozi i primjedbe na prijedlog prostornog plana."

Prva objava javne rasprave, zadnji dani u 2015., objavljena je bez mjesta, datuma, početka i trajanja javnog uvida, mjesta i datuma javnih izlaganja i naravno bez objave plana.

U drugoj objavi od 15.2.2016. ravna rasprava nije objavljena osam dana prije početka, već je počela isti dan kad je objavljena.

Na sve to pisane su primjedbe i prijedlog Ministarstvu da obustavi proceduru, koje su nadležna tijela ignorirala. To je ona primjedba koja je pod rednim brojem 1. odgovora građanima na primjedbe dobila odgovor: NE PRIHVAĆA SE. Jasno ...

DRUGI KRITIČNI TRENUTAK
Nakon što je "prošla" javna rasprava koja je završila 15.3.2016. počinju teći rokovi za usvajanje. Zakon utvrđuje da je potrebno u roku od 90 dana nakon završetka javne rasprave napraviti izvješće o javnoj raspravi, nakon kojega se utvrđuje konačni prijedlog plana koji se upućuje na mišljenje nadležnim tijelima i županiji. Nakon ishođenja svih mišljenja, uključivo županije, odnosno Zavoda za prostorno uređenja PGŽ, zajedno s prijedlogom konačnog plana i izvješća o javnoj raspravi traži se suglasnost Ministarstva. Izvješće o javnoj raspravi mora biti i javno objavljeno.

Dva dana prije isteka roka od 9 mjeseci ministarstvo daje "suglasnost na plan". Istog dana po hitnom postupku UPU Čikat se upućuje na usvajanje. Iako materijale nisu ni pogledali, a kamoli proučili, vijećnici ga usvajaju. Može se prihvatiti pojašnjenje da vijećnici nisu pravnici niti stručnjaci za prostorno planiranje, ali se ne može prihvatiti opravdanje da nemaju vremena za čitanje materijala ili da smiju usvajati planove bez čitanja kao da ih nije briga za to što time čine. Da su bili odgovorni i da su pročitali samo mišljenje Zavoda za prostorno uređenja PGŽ, posebice što su na to bili izričito upozoreni - plan ne bi usvojili.

TKO JE TU LUD?
U materijalima za hitni postupak usvajanja UPU Čikat se nalaze konačni prijedlog plana, suglasnost misnistarstva i mišljenje Zavoda za prostorno uređenja PGŽ. Mišljenje Zavoda za prostorno uređenja PGŽ je da plan nije sukladan s Prostornim planom Primorsko-goranske županije niti s PPUG-om Grada Malog Lošinja. Pored takvog mišljenja zavoda Ministarstvo daje suglasnost na plan. Kakvu suglasnost daje? Da je UPU Čikat izrađen u skladu s odredbama Zakona kojima se uređuje zaštićeno obalno područje mora!

Članak 97. Zakona o prostornom uređenju i gradnji utvrđuje da Ministarstvo u postupku davanja suglasnosti na temeljeu prethodno pribavljenog mišljenja zavoda za prostorno uređenje županije provjerava usklađenost plana sa zakonom i planovima područne i lokalne razine. Nakon što je grad dobio negativno mišljenje Zavoda za prostorno uređenja PGŽ, da UPU Čikat nije u skladu sa Prostornim planom Primorsko-goranske županije, a ni s PPUG-om Grada Malog Lošinja, Ministarstvo daje suglasnost koju zakon ne predviđa!

Ministarstvo umjesto da dade suglasnost da je UPU Čikat usklađen sa Zakonom i prostornim planom županije i grada M.Lošinja – što ne može učiniti – te da je provjerio potpunost zahtjeva (čl. 97. stavak 3.) daje suglasnost da je UPU Čikat izrađen u skladu s odredbama - pazi sad ovo - Zakona kojim se uređuje zaštićeno obalno područje mora. Ministarstvo daje suglasnost pozivajući se na čl.97, a izdaje suglasnost koja nema veze s odredbom na koju se poziva.

Zanimljivo je osvrnuti se na kronologiju postupanja Ministarstva. Zavod za prostorno uređenja PGŽ izrađuje mišljenje 5.12.2016. godine i otprema ga. Grad ga prima 8.12.2016. godine. Mišljenje Grad dostavlja Ministarstvu. Ministarstvo, zahvaljujući nekoj tajanstvenoj sili, u očitoj žurbi daje suglasost već 12.12.2016. Da je u žurbi dokazuje i omaška s datumom suglasnosti - 12. prosinca 2015. godine. Suglasnost je u Gradu Malom Lošinju zaprimljena već idućeg dana. Dakle, Ministarstvo je u roku koji je zasigurno kraći od 4 dana (u ta 4 dana smjestio se i cijeli vikend kad Ministarstvo zasigurno ne radi) dalo suglasnost na UPU Čikat jer je izrađen u skladu s odredbama Zakona kojim se uređuje zaštićeno obalno područje mora, a na temelju negativnog mišljenja Zavoda za prostorno uređenja PGŽ. Tko je tu lud?

E, sad dolazimo do nevjerojatne stvari. Sva vratolomija, maštovita natezanja zakona, fingiranje činjenja, davanje mišljenja i pogrešnih suglasnosti da bi se usvojio plan zadnjeg dana, devet mjeseci od završene javne rasprave uzaludan je. Rok za usvajanje plana izmjenama i dopunama Zakona o prostornom uređenju igradnji (NN 90/11) skraćen s 9 na 6 mjeseci. Citiram odredbu: "Ako predstavničko tijelo jedinice lokalne, odnosno područne (regionalne) samouprave u roku od šest mjeseci od završetka javne rasprave ne donese prostorni plan, javna rasprava se mora ponoviti." Javna rasprava je završena 15. ožujka. Jednostavna računica pokazuje da su lokalni eksperti zakasnili tri mjeseca!

Zašto se tako radi i što je u tom planu tako dragocjeno, mistično i skriveno da ga se na takav način želi usvojiti i da u tome sudjeluje sva lokalna vlast i ministarstvo koje otvoreno krši vlastiti zakon?

Pokrivati takvo postupanje vlasti s izjavom predsjednika gradskog vijeća "Naša transparentnost izbija argumente onima koji žele stvoriti pomutnju" je vrlo hrabra i beskrajno licemjerna.