Gostovanje na domaćem terenu

Korisnička ocjena:  / 15
LošeNajbolje 

pinocchio-25337Jučer, poslije popodne, u 16 sati, usred ljeta, po najvećoj sparini, organizirano je javno izlaganje u okviru javne rasprave o I. Izmjeni prostornog plana Primorsko-goranske županije. Istovremeno je održana i prezentacija Strateške studije utjecaja istog plana na okoliš. Izmjenom plana se omogućava realizacija golfa na Mataldi kako ga je naručio investitor. Naravno da je odaziv javnosti bio nikakav. U javnost se svakako ne mogu računati predstavnici gradske vlasti, gradski vijećnici i predstavnici investitora po čijoj ideji se i radi izmjena županijskog prostornog plana po već uhodanom principu a la carte narudžbe 

Situacija je bila nadrealna. Gradska vlast i gradski vijećnici bili su nijemi promatrači javne rasprave o prostornom i urabanističkom planiranju na području od 320 hektara unutar administrativnog područja Grada Malog Lošinja. Dakle više od tri milijuna i dvjesto tisuća kvadrata područja pod ingerencijom lokalne samupurave prepušteno je na dogovor predstavnika županije i investitora. Da je dogovor postignut na obostarno zadovoljstvo pokazuje srdačno rukovanje i čestiranje na dobro odrađenom poslu nakon završetka javne rasprave predstavnika županije kao izrađivača plana i predstavnika investitora.

O tome kako je sramotno i nezakonito prepušteno prostorno planiranje za područje Matalde već sam prethodno pisao. Sad bih samo ponovio da je prostorno planiranje ustavno, zakonsko i neprenosivo pravo lokalne samouprave. U Zakonu o lokalnoj i područnoj samoupravi u čl.19. se određuje da je samoupravni djelokrug lokalne samouprave upravo prostorno i urbanističko planiranje. Bez obzira na to, Gradsko vijeće Grada Malog Lošinja je podržalo inicijativu investitora za izmjenom županijskog plana i njegovom neposrednom provedbom. Dakle golf će se graditi prema naručenim izmjenama županijskog plana, odlučili su gradski vijećnici. Bio je to prošli saziv, doduše, od kojega je dobar dio i sadašnjih vijećnika, koji su jučer prisustvovali javnom izlaganju plana kao gosti, odnosno nijemi pomatrači.

Münchausen u Zavodu
Odricanjem lokalne samouprave od planiranja prostora – 320 hektara! - plan samostalno dogovaraju investitor i neki ljudi trenutno zaposleni u PGŽ odnosno Javnoj ustanovi Zavod za prostorno uređenje PGŽ. Jedan od njih je Duško Dobrila, voditelj projekta, prezentacije projekta i moderator rasprave. Stručnjak Duško Dobrila, u čije ruke i na čiju volju je Grad Mali Lošinj voljom gradske vlasti prepustio tri milijuna i dvjesto tisuća kvadrata na Mataldi na prvu je primjedbu iznesenu na javnoj raspavi izrekao laž. Na tvrdnju da je početna odluka o proglašenju Golf resort Matalda "projektom od interesa za PGŽ" nezakonita jer isti projekt zbog Uredbe o određivanju građevina, drugih zahvata u prostoru i površina državnog i područnog (regionalnog) značaja može biti samo projekt od državnog interesa, pa županija takav zahvat nikako nije mogla proglasiti županijskim interesom, Dobrila je izrekao laž. Javno je izjavio: "Županija je dobila ovlaštenje od države da proglasi takav zahvat županijskim interesom". Dokaz da se radi o laži i obmani Duška Dobrile priložen ovom je tekstu.

Javna ustanova Zavod za prostorno uređenje PGŽ primila je 22.12.2015. godine, stvarno, od države, točnije od Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja pismeno u kojemu ministarstvo odgovara na upit Javne ustanove "da li je moguće pristupiti izmjeni PPPGŽ s ciljem realizacije zahvata u prostoru - golf igrališta na lokaciji Matalda, a koji je s obzirom na sadržaj i veličinu, sukladno Uredbi, građevina od državnog značaja... ili treba prethodno sačekati donošenje Državnog plana prostornog razvoja". Dakle, sam Duško Dobrila jako dobro zna da se ne radi o županijskom interesu. U nastavku dopisa ministarstvo zaključuje: "...Slijedom navedenog ... moguće je pristupiti izmjeni Prostornog plana PGŽ s ciljem realizacije golf igrališta na lokaciji Matalda". Time Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja nije dalo niti je moglo dati ovlast Primorsko-goranskoj županiji da proglasi županijskim interesom nešto što bi nedvojbeno moglo biti samo državni interes, nego samo da pokrene postupak izmjena prostornog plana. Dakle, djelatnik u Javnoj ustanovi Zavod za prostorno uređenje PGŽ Duško Dobrila ne samo da laže i manipulira, nego se pritom izrazito omalovažavajuće odnosi prema javnosti čiji se u ulozi njenog servisa pojavio na javnom uvidu u prijedlog izmjena prostornog plana. Takvoj osobi je Grad Mali Lošinj, bez ikakve kontrole, prepustio na dogovor s investitorm više od tri milijuna i dvjesto tisuća kvadrata visoko vrednovanog prostora.

Stručnjak za dogovor
Kad smo se osvjedočili da je sklon plasiranju neistina, provjerimo koliko je Duško Dobrila stručan. Iako se naručena i zatražena izmjena plana nikako ne može zakonito provoditi neposrednom provedbom, stručnjak Duško Dobrila to planira. I za to je izradio "provedbene odredbe" koje to stvarno i nisu, a sam plan nije izrađen u skladu s propisima. Zanemario je da postoji propis koji se zove Pravilnik o sadržaju, mjerilima kartografskih prikaza, obveznim prostornim pokazateljima i standardu elaborata prostornih planova koji u glavi IV OBVEZNI PROSTORNI POKAZATELJI, u čl.20. navodi:

"U prostornim planovima način korištenja i uređenja površina iskazuju se brojčanim prostornim pokateljima i to:

1. koeficijent izgrađenosti (kig), koeficijenti iskorištenosti (kis, Kis) i gustoća izgrađenosti (Gig) tako da je:
kig = odnos izgrađene površine zemljišta pod građevinom i ukupne površine građevne čestice (zemljište pod građevinom je vertikalna projekcija svih zatvorenih dijelova građevine na građevnu česticu)
Gig = odnos zbroja pojedinačnih kig i zbroja građevnih čestica
kis = odnos ukupne (bruto) izgrađene površine građevine i površine građevne čestice
Kis = odnos zbroja pojedinačnih kis i zbroja građevnih čestica

2. broj etaža građevine (E), tako da se ovisno o vrsti građevine određuje najveći ili najmanji i najveći ili obvezni broj etaža
3. visina građevine u metrima (V), tako da se ovisno o vrsti građevine određuje najniža ili najniža i najviša ili obvezna visina građevine do vijenca odnosno sljemena krova, računajući od najniže kote zaravnjenog okolnog zemljišta.

U cijelom prijedlogu izmjena plana nema niti jednog od tih obveznih prostornih pokazatelja. Nema koeficijenata niti visina objekata. Postoji samo odredba o broju etaža, tri nadzemne etaže i četri za hotele.

U istom pravilniku je određeno i kako se izrađuju kartografski prikazi različitih namjena. U čl.21. istog pravilnika se utvrđuje:" Kartografski prikazi koji određuju korištenje i namjenu prostora/površina izrađuju se obojenim točkasto rastriranim površinama s graničnom crtom u crnoj boji. Kartografski prikazi koji određuju uvjete korištenja, uređenja i zaštite prostora/površina izrađuju se obojenim linijski rastriranim površinama u četiri osnovna uzorka s graničnom crtom u odgovarajućoj punoj boji. Kartografski prikazi koji određuju infrastrukturne sustave izrađuju se obojenim crtama u pravilu u jednoj boji i u najviše dva tona te boje, te primjenom simbola iste boje." Jedina karta koja se nalazi u planu nije izrađena u skladu s tim odredbama a niti su prikazane namjene prostora. Jedina karta koja postaje dio čl.412. PPPGŽ nije niti izrađena u mjerilu, na njoj nije prikazana namjena prostora, nema uvjeta korištenja niti granica tih područja. Radi se jednostavno o shematskom prikazu područja bez sadržaja kako ga određuje navedeni pravilnik. Više priliči kakvoj slikovnici nego prostornom planu.

Stručnjak Duško Dobrila je, dakle, voditelj procesa izrade prostornog plana po kojem će se graditi golf na Mataldi, a u planu su, od svih nabrojenih, određena samo dva lokacijska uvjeta. U prostornom planu koji je u javnoj raspravi prema kojem će se izdavati građevinska dozvola za golf ima određena samo dva lokacijska uvjeta: veličinu parcele od 3.200.000 m2 i broj etaža. Idealni uvjeti za nove dogovore.

Nepotrebno popovanje Savjeta
Stručnjak Dobrila je ignorirao i Kriterije i smjernice za planiranje golfskih igrališta koje je izradio Savjet prostornog uređenja države, vrhovni autoritet u prostornom planiranju. Suprotno Kriterijima i smjernicama za planiranje golfskih igrališta samu lokaciju Matalde stručne podloge samog investirora opisuju kao područje vrlo visoke biološke i krajobrazne vrijednosti, jedno od vrjednijih na čitavom Sredozemlju, sa starim i neobično slikovitim stablima divlje masline, starim grmovima, šumarcima i šikarama te stoga zavrjeđuje status zaštićenog krajobraza. A Kriteriji kažu: U odabiru područja za gradnju golfskog igrališta prednost treba dati području sa što manjim brojem zahtjeva za različitim oblicima zaštite, kao i predjelima manje prirodne i krajobrazne vrijednosti (napušteni kamenolomi, nekadašnje šljunčare i napuštena eksploatacijska polja mineralnih sirovina, zatvorena odlagališta odpada i sl.).

Stručnjak Dobrila je u svađi sa Savjetom prostornog uređenja države i u pogledu kvantificiranih pokazatelja planiranja predjela golfskih igrališta s turističkim smještajem u više slučajeva. Prema Savjetu najveća dopuštena izgrađena površina terena (pod zgradama) jest 1,2 % ukupne površine golfskog igrališta (odnosno najviše 1,1 ha za igralište s 18 polja ili najviše 1,2 ha za igralište s 18+9 polja). Prema Dobrili i više od 20 hektara je dozvoljeno.

Prema Savjetu, najveća dopuštena bruto površina zgrada (BRP) je 22.000 m2 za igralište s 18 polja ili najviše 24.000 m2 za igralište s 18+9 polja. Prema Dobrili moguće je 71.000 m2 bruto površina na Mataldi.

Prema Savjetu prostornog uređenja države, odnosno Kriterijima i smjernicama za planiranje golfskih igrališta, na procedure planiranja golfskih igrališta i turističkih predjela s golfskim igralištima u postupku izrade prostornih planova, potrebno je primjeniti načelo integralnog pristupa odnosno vertikalne integracije. Golf igrališta dakle treba planirati u županijskim planovima, pa prostornim planovima uređenja gradova i općina i na kraju urbanstičkim planovima uređenja. Tek je UPU provedbeni plan. Kod stručnjaka Dobrile dovoljno je izmjeniti županijski prostorni plan u 9 članaka i može se graditi golf. Gotovo se može reći das mo dobili golf iz šešira mađioničara Dobrile.

Mislim također da je vrijeme da gradska vlast konačno objasni zašto u svom prostornom planu, Prostornom planu uređenja Grada Malog Lošinja, nikad nije predvidjela golf igralište, odnosno zašto se u tom dijelu nije uskladila se s županijskim planom s kojim se isti plan usklađivao barem pet puta.

inicijativa