Ova stranica koristi kolačiće koje u svakom trenutku možete kontrolirati postavkama u vašem internet pregledniku

Ako ne promijenite postavke preglednika slažete se s korištenjem kolačića Vise o kolacicima

Razumijem i prihvacam

Revizija pretvorbe i privatizacije Jadranke

Korisnička ocjena:  / 1
LošeNajbolje 

revizijaNekoliko posjetitelja nam se obratilo s primjedbom da ne mogu preuzeti dokument  Nalaz revizije privatizacije Jadranke d.d.. na stranici Državnog ureda za reviziju. Pretpostavljamo da je problem u tome što na svojim računalima nemaju instaliran čitač PDF dokumenata kojeg se može besplatno naći na ovom linku. U nastavku prenosimo tekst izvješća.

Poduzeće je 23. listopada 1992. upisano u sudski registar kao dioničko društvo Jadranka, hoteli i trgovina, Mali Lošinj sa sjedištem u Malom Lošinju, Dražica.

Prema navedenom rješenju temeljni kapital iznosi 19.284.072.000.- HRD ili 110.828.000,- DEM, a dijeli se na 110 828 dionica, svaka nominalne vrijednosti 1.000,- DEM.

Na temelju odluke glavne skupštine Društva od 27. srpnja 1999. smanjen je temeljni kapital radi pokrića gubitka za 26.565.471,00 kn i iznosi 387.898.000,00 kn. Nominalni iznos svake dionice smanjen je s 1.000,- DEM na 3.500,00 kn.

Na temelju odluke glavne skupštine Društva od 11. listopada 2002. smanjen je temeljni kapital radi prijenosa u kapitalnu dobit za 55.414.000,00 kn i iznosi 332.484.000,00 kn. Kapitalna dobit formirana je u ranijim godinama kao razlika između troška stjecanja vlastitih dionica i vrijednosti ugovorene prodajom. Temeljni kapital se dijeli na 332 484 dionica svaka nominalne vrijednosti 1.000,00 kn.

Vlasnički povezana društva

Društvo je tijekom 1998. osnovalo društvo s ograničenom odgovornošću Porat d.o.o., Mali Lošinj u kojem je imalo 51,0% poslovnih udjela. Temeljni kapital je iznosio 9.300,00 kn. Tijekom 1998. povećan je temeljni kapital na 18.000,00 kn.

Društvo je tijekom 1999. osnovalo društva u kojima je imalo 51,0% poslovnih udjela i to: Marilena d.o.o., Mali Lošinj

Barbika d.o.o., Mali Lošinj

Color Verus d.o.o., Mali Lošinj

Feroelektro d.o.o., Mali Lošinj

Konfin d.o.o., Mali Lošinj

Temeljni kapital u svakom pojedinom vlasnički povezanom društvu iznosio je 20.000,00 kn. Novoosnovana društva bave se kupnjom i prodajom robe, te posredovanjem u trgovini. Prema obrazloženju predsjednika uprave Društva razlog osnivanja je zapošljavanje djelatnika Poduzeća i ostvarivanje prihoda od najma poslovnog prostora. Za spomenuta društva s ograničenom odgovornošću Društvo ne sastavlja konsolidirane financijske izvještaje jer je uprava prosudila da imaju neznatan utjecaj na financijske izvještaje Društva. U financijskim izvještajima Društvo ih iskazuje po trošku ulaganja, a dobit se ustupa manjinskim osnivačima.

Društvo je u srpnju 2002. osnovalo društvo Jadranka Esop d.o.o., Mali Lošinj u kojem ima 47,3% poslovnih udjela. Društvo Jadranka Esop d.o.o., Mali Lošinj je osnovano radi provedbe programa zaposleničkog dioničarstva (ESOP) sa svrhom kupnje dionica Društva, davanjem na otkup zaposlenicima Društva i zaposlenicima povezanih društava, te poduzimanje drugih radnji radi provedbe navedenog programa. Temeljni kapital iznosi 27.816.300,00 kn.

Prema rješenju Ministarstva gospodarstva broj UP/I-331-04/93-08/67 od 28. veljače 1994. u registar poduzeća u inozemstvu upisano je poduzeće Nord Adriatica, sa sjedištem u Mossi-Gorizzia, Italija. Djelatnost je obavljanje usluga veleprodaje. U navedenom poduzeću Društvo ima 35,0% poslovnih udjela.

Na temelju akta o ustupanju Lošinjska plovidba-turizam d.d., Mali Lošinj je u veljači 2001. ustupila Društvu svoje poslovne udjele u društvu Zračno pristanište Mali Lošinj d.o.o., Mali Lošinj. Prema navedenom aktu Društvo ima 26,5% poslovnih udjela u društvu Zračno pristanište Mali Lošinj d.o.o., Mali Lošinj. Djelatnost je prihvat manjih zrakoplova. Temeljni kapital iznosi 34.527.700,00 kn.

Društvo je u siječnju 2002. osnovalo društvo U.N.I.G.R.O.S.S. d.o.o., Pazin (MBS 040170397) u kojem ima 12,5% poslovnih udjela. Temeljni kapital je iznosio 20.000,00 kn. Odlukom članova društva od 23. siječnja 2003. temeljni kapital je povećan je na 32.000,00 kn.

U tablici broj 1 daje se pregled vlasnički povezanih društava na dan 30. rujna 2003.

Tablica broj 1

Pregled vlasnički povezanih društava na dan 30. rujna 2003.

Redni broj

Naziv društva

Temeljni kapital u kn

% udjela Društva u temeljnom kapitalu

1.

Porat d.o.o., Mali Lošinj

18.000,00

51,0

2.

Marilena d.o.o., Mali Lošinj

20.000,00

51,0

3.

Barbika d.o.o., Mali Lošinj

20.000,00

51,0

4.

Color Verus d.o.o., Mali Lošinj

20.000,00

51,0

5.

Feroelektro d.o.o., Mali Lošinj

20.000,00

51,0

6.

Konfin d.o.o., Mali Lošinj

20.000,00

51,0

7.

Zračno pristanište Mali Lošinj d.o.o., Mali Lošinj

34.527.700,00

26,5

8.

Jadranka Esop d.o.o., Mali Lošinj

27.816.300,00

47,3

9.

U.N.I.G.R.O.S.S. d.o.o., Pazin

20.000,00

12,5

Odluka o pretvorbi

Odluku o pretvorbi Poduzeća donio je radnički savjet 26. lipnja 1992. Predsjednik radničkog savjeta bio je Dragutin Augustinović, a za druge članove nema podataka. Poduzeće je imenovalo komisiju o poduzimanju prethodnih radnji potrebnih za provedbu pretvorbe Poduzeća u sastavu Vladimir Antolović predsjednik, te članovi Darin Lekić, Dubravko Kušeta, Boris Prusac i Adela Budinić-Kušeta.

U skladu s odredbama članka 11. Zakona o pretvorbi društvenih poduzeća, Poduzeće je 29. lipnja 1992. dostavilo Agenciji Republike Hrvatske za restrukturiranje i razvoj (dalje u tekstu: Agencija), odluku o pretvorbi, program pretvorbe poduzeća, izvještaj Službe društvenog knjigovodstva, podatke o proizvodnim, tehničko-tehnološkim, kadrovskim i organizacijskim mogućnostima, tržišnom položaju i ocjeni boniteta poduzeća, razvojni program, podatke i dokaze o pravu korištenja nekretnina, izvod iz sudskog registra i elaborat o procjeni vrijednosti poduzeća.

Prema odluci o pretvorbi temeljni kapital iznosio je 110.828.000,- DEM i podijeljen je na 110 828 dionica nominalne vrijednosti 110.828.000,- DEM, svaka nominalne vrijednosti 1.000,- DEM.

Poduzeće se pretvara u dioničko društvo

pretvaranjem potraživanja u ulog u Društvu,

upisom i prodajom dionica zaposlenima i ranije zaposlenima u Poduzeću,

stranim pravnim i fizičkim osobama uz uvjete predviđene Zakonom o pretvorbi društvenih poduzeća i programom pretvorbe,

te prijenosom preostalih dionica fondovima.

Vrijednost stanova ne ulazi u vrijednost Poduzeća, te se stanovi ustupaju na gospodarenje fondovima u stambenom i komunalnom gospodarstvu.

Program pretvorbe

Program pretvorbe donio je radnički savjet 26. lipnja 1992. Utvrđeni su način pretvorbe, uvjeti stjecanja dionica i udjela kao i popusta kod kupnje dionica, te način sazivanja osnivačke skupštine.

Prema programu pretvorbe postupak upisa odnosno kupnje dionica obavlja se u dva kruga javnim prikupljanjem ponuda.

• Prvi krug upisa dionica raspisat će se najkasnije u roku 15 dana od dana donošenja odluke o pretvorbi. Utvrđeno je da vlasništvo nad Poduzećem mogu steći zaposleni, ranije zaposleni u Poduzeću (s pravom prvenstva prvih 15 dana) i zaposleni u pravnim osobama koje ne podliježu pretvorbi i u državnom su vlasništvu (u sljedećih 15 dana).

Svi navedeni korisnici mogu steći najviše do 50,0% vrijednosti Poduzeća uz osnovni popust 20,0% i dodatni popust 1,0% za svaku godinu radnog staža najviše do 20.000,- DEM po pojedinom korisniku s rokom otplate pet godina.

Ostatak neotkupljenih dionica prenosi se fondovima u omjeru određenom Zakonom o pretvorbi društvenih poduzeća.

Prema programu pretvorbe, Poduzeće postaje dioničko društvo pretvaranjem potraživanja u ulog u iznosu 10.742.000,- DEM, te prodajom dionica zaposlenima i ranije zaposlenima u iznosu 100.086.219,- DEM.

Razvojni program

obuhvaća podatke o tržišnom položaju Poduzeća, dotadašnji razvoj i analizu razvojnih mogućnosti, te procjenu poslovanja za razdoblje od 1992. do 1998. Obuhvaća razvoj djelatnosti ugostiteljstva (turizam), trgovine, poljoprivredne i financijske djelatnosti.

Razvojnim programom planirane su investicije vezane za ugostiteljstvo u ukupnom iznosu 209.911.000,- DEM

i to izgradnja dva hotela (A i L kategorije s 3 770 ležaja) u iznosu 127.385.000,- DEM,

rekonstrukcija postojećih hotela, vila i apartmana u iznosu 75.176.000,-DEM

i ulaganje u restorane u iznosu 7.350.000,- DEM.

Predviđeno je stalno ulaganje u obnovu smještajnih kapaciteta te širenje asortimana usluga za zadovoljavanje potreba turista više kupovne moći.

• Za program razvoja trgovine dane su osnovne smjernice razvoja. Programom je planirano ulaganje u maloprodaju i veleprodaju u ukupnom iznosu 59.836.840,-DEM.

Izvještaj Službe društvenog knjigovodstva Hrvatske

Služba društvenog knjigovodstva Hrvatske sastavila je 8. srpnja 1991. izvještaj o zakonitosti i realnosti godišnjeg obračuna za 1990. godinu.

Postupkom utvrđivanja zakonitosti i realnosti godišnjeg obračuna za 1990. utvrđena su odstupanja u bilanci stanja kod potraživanja od kupaca, obveza po dugoročnim kreditima, dugoročnih rezerviranja, društvenog kapitala, te materijalnih ulaganja. U tijeku izrade izvještaja Poduzeće je u poslovnim knjigama za 1991. obavilo ispravke godišnjeg obračuna za kategorije kod kojih su utvrđene razlike.

Dana 13. svibnja 1992. sastavljen je dodatak navedenom izvještaju o provjeri obavljenog popisa (inventure) imovine i obveza na dan 31. prosinca 1991. Postupkom utvrđivanja pravilnosti i zakonitosti izvršenog popisa imovine i obveza na dan 31. prosinca 1991. utvrđeno je da je popis obavljen u skladu sa zakonskim propisima te da stanje imovine i obveza iskazano u knjigovodstvu odnosno bilanci stanja odgovara stvarnom stanju utvrđenim popisom.

Elaborat o procjeni vrijednosti Poduzeća

Elaborat o procjeni vrijednosti Poduzeća izradili su u lipnju 1992. članovi komisije za procjenu koju su sačinjavali djelatnici Poduzeća Adela Budinić-Kušeta dipl. iur., Boris Prusac dipl. oec., te Željko Jović ing. građ. i stalni sudski vještak.

Korištene su knjigovodstvena, statička te dinamička metoda procjene.

• Knjigovodstvena vrijednost Poduzeća iznosi 71.619.910,- DEM.

Procijenjena vrijednost prema statičkoj metodi iznosi 100.086.219,- DEM, a prema dinamičkoj metodi iznosi 78.214.695,- DEM.

Konačna procijenjena vrijednost utvrđena je statičkom metodom u iznosu 100.086.219,- DEM od čega se

• 93.458.114,- DEM odnosi na procijenjenu vrijednost nekretnina,

• 10.965.143,- DEM na procijenjenu vrijednost opreme,

• 2.710.855,- DEM na procijenjenu vrijednost zaliha,

• 1.090.255,- DEM na procijenjenu vrijednost potraživanja,

• 384.437,- DEM na nematerijalna ulaganja,

• 277.655,- DEM na procijenjenu vrijednost drugih sredstava umanjenu za obveze

i vrijednost stanova u iznosu 10.197.477,- DEM

 Primijenjen je tečaj 55.- HRD = 1,- DEM.

U tablici broj 2 daje se usporedni pregled knjigovodstvene vrijednosti na dan 31. prosinca 1991. i procijenjene vrijednosti Poduzeća prema elaboratu.

Tablica broj 2

Knjigovodstvena i procijenjena vrijednost Poduzeća prema elaboratu

u DEM

Redni broj

Opis

Knjigovodstvena

vrijednost

Procijenjena vrijednost

1.

Nematerijalna ulaganja

669.927,-

384.437,-

2.

Zemljište

6.582.836,-

10.067.697,-

3.

Građevinski objekti

64.549.709,-

83.390.417,-

4.

Oprema

3.436.926,-

10.965.143,-

5.

Ostala materijalna ulaganja

186.491,-

186.491,-

6.

Financijska ulaganja

277.655,-

277.655,-

7.

Zalihe

2.710.855,-

2.710.855,-

8.

Potraživanja iz poslovanja

1.090.255,-

1.090.255,-

9.

Kratkoročna financijska ulaganja

31.364,-

31.364,-

10.

Ostala kratkoročna potraživanja

100.145,-

100.145,-

11.

Vrijednosni papiri i novčana sredstva

221.764,-

221.764,-

12.

Izvanposlovna sredstva

857.473,-

857.473,-

I Ukupno imovina (1-12)

80.715.400,-

110.283.696,-

II Odbite stavke

9.102.490,-

10.197.477,-

Vrijednost Poduzeća

71.612.910,-

100.086.219,-

Procjena vrijednosti zemljišta i građevinskih objekata

Prema elaboratu procijenjena vrijednost zemljišta površine 435 707 m2 iznosila je 10.067.697,- DEM i povećana je u odnosu na knjigovodstvenu vrijednost za 3.484.861,- DEM ili 52,9%. Procjena vrijednosti zemljišta obuhvaća zemljišta na 14 lokacija: Čikat, Sunčana uvala, Veli Lošinj, Mali Lošinj, Dražica, Skladišno servisna zona, Ćunski, Nerezine, Osor, Punta Križa, Martinšćica, Porozina, Susak, Unije i Artatore.

Vrijednost zemljišta utvrđena je po zonama u rasponu od 605.- HRD/m2 do 1.375.-HRD/m2 u skladu s podacima nadležnog općinskog organa o prosječnoj prometnoj vrijednosti građevinskog zemljišta koncem 1991.

Prema zaključku Ministarstva turizma iz lipnja 1992. i mišljenju Ministarstva zaštite okoliša, prostornog uređenja i stambeno komunalne djelatnosti iz kolovoza 1992. o statusu građevinskog zemljišta u pretvorbi društvenih poduzeća, građevinsko zemljište u društvenom vlasništvu na kojem su već izgrađeni turistički objekti ili će biti izgrađeni, u postupku pretvorbe se izuzima iz procjene vrijednosti društvenih poduzeća.

Na temelju navedenog zaključka i mišljenja iz procjene vrijednosti Poduzeća je izuzeto zemljište površine 728 118 m2 procijenjene vrijednosti 10.340.830,- DEM, a odnosi se na zemljište na lokacijama: Čikat, Sunčana uvala, Veli Lošinj, Mali Lošinj, Dražica, Skladišno servisna zona, Ćunski, Nerezine, Osor, Punta Križa, Martinšćica, Porozina, Susak, Unije i Artatore. U procijenjenu vrijednost Poduzeća procijenjena su samo zemljišta na kojima se nalaze čvrsti objekti. Za zemljišta koja su izuzeta iz procjene upisano je društveno vlasništvo s pravom korištenja Poduzeća. U vrijednost Poduzeća nije bilo uključeno zemljište uz objekte smještene neposredno uz more. Granice pomorskog dobra u vrijeme izrade elaborata o procjeni vrijednosti Poduzeća nisu bile utvrđene.

Društvo je u kolovozu 1997. i travnju 2002. podnijelo Fondu zahtjev za obnovu postupka pretvorbe radi povećanja temeljnog kapitala za vrijednost zemljišta površine 728 118 m2 i procijenjene vrijednosti 10.340.830,- DEM, koje nije bilo uključeno u temeljni kapital, a čini tehnološku cjelinu. Postupak je u tijeku.

Vrijednost građevinskih objekata s priključcima i vanjskim uređenjem procijenjena je elaboratom u iznosu 83.390.417,- DEM i povećana je u odnosu na knjigovodstvenu vrijednost za 18.840.708,- DEM ili 29,2%. Sastoji se od vrijednosti građevinskih objekata u iznosu 76.974.618,- DEM, vanjskog uređenja u iznosu 5.557.263,- DEM i priključaka u iznosu 858.536,- DEM. Dokumentacija o procjeni sadrži opis bruto i neto građevinske površine i bruto volumen objekta te opis nekretnina i procijenjenu vrijednosti nekretnina. Priložene su situacije lokacija s ucrtanim i označenim objektima koji su predmet procjene, te tabelarni pregled s popisom objekata, geometrijskim podacima, vrijednost nekretnina i jedinične cijene.

Procjena vrijednosti opreme

Prema elaboratu procijenjena vrijednost opreme iznosi 10.965.143,- DEM i povećana je u odnosu na knjigovodstvenu vrijednost za 7.528.217,- DEM. Procjena vrijednosti opreme iskazana je na temelju popisnih lista sastavljenih koncem 1991., a utvrđena je u zasebnom elaboratu o nekretninama. Prema elaboratu obavljena je usporedba cijena na tržištu za istovjetnu opremu, dok je zastarjela oprema procijenjena po knjigovodstvenoj vrijednosti. Procijenjena vrijednost opreme obračunana je tako da je od nove vrijednosti primjenom odgovarajuće amortizacijske stope otpisa i godine nabave dobivena pojedinačna vrijednost opreme.

Procjena vrijednosti druge imovine

Zalihe materijala, dugoročna financijska ulaganja, potraživanja iz poslovanja, kratkoročna financijska ulaganja, druga kratkoročna potraživanja, vrijednosni papiri i novčana sredstva procijenjeni su prema knjigovodstvenoj vrijednosti. Potraživanja se odnose na dane predujmove, potraživanja od kupaca u zemlji i inozemstvu, potraživanja od banaka i drugih potraživanja.

Procjena vrijednosti obveza

Knjigovodstvena vrijednost dugoročnih obveza iznosi 2.028.127,- DEM, a procijenjene su u iznosu 2.662.672,- DEM. Knjigovodstvena vrijednost kratkoročnih obveza iznosi 4.126.127,- DEM, a procijenjena 4.586.567,- DEM jer je knjigovodstvena vrijednost obveza prema dobavljačima povećana za kamate. Prema knjigovodstvenoj vrijednosti procijenjene su kratkoročne financijske obveze u iznosu 2.657.255,- DEM, druge kratkoročne obveze u iznosu 234.855,- DEM i pasivna vremenska razgraničenja u iznosu 56.127,- DEM.

Rješenje o suglasnosti na pretvorbu

Agencija je 27. kolovoza 1992. donijela rješenje broj 01-02/92-06/444 o suglasnosti na namjeravanu pretvorbu. Prema rješenju temeljni kapital iznosi 19.284.072.000.- HRD ili 110.828.000,- DEM.

Vrijednost u hrvatskim dinarima izračunana je primjenom koeficijenta porasta cijena na malo od dana predaje dokumentacije do izdavanja rješenja. U rješenju nije naveden ukupni broj dionica i nominalna vrijednost svake dionice.

Temeljni kapital se sastoji od procijenjene vrijednosti Poduzeća u iznosu 19.284.072.000.- HRD ili 100.086.219,- DEM i pretvorenog potraživanja u udjel u iznosu 10.741.781,- DEM.

Poduzeće se pretvara u dioničko društvo prodajom dionica uz popust zaposlenima i ranije zaposlenima u Poduzeću, zaposlenima u pravnim osobama koje ne podliježu pretvorbi, punoljetnim državljanima Republike Hrvatske, osobama koje bez prava na popust kupe cijelo ili idealni dio Poduzeća i pretvaranjem potraživanja u ulog.

Uz popust se prodaje 50,0% procijenjene vrijednosti Poduzeća u iznosu 50.043.110,- DEM. Neupisane dionice prenose se fondovima.

Rješenjem Agencije utvrđena je rezervacija za 2 826 dionica nominalne vrijednosti 2.826.000,- DEM ili 491.724.000.- HRD na ime osiguranja naknade prijašnjim vlasnicima za imovinu koja je uključena u procijenjenu vrijednost Poduzeća, a za koju nisu riješeni imovinsko pravni odnosi.

Odnosi se na zemljište označenom kao k.č. 2981, 2987, 2953/2, 2988/4 upisane u z.k.ul. 2548 k.o. Mali Lošinj, k.č. 2926/4, 2926/3, 2926/1, 907, 2928, 2922/2 upisane u z.k.ul. 2290 k.o. Mali Lošinj, k.č. 9657/4 upisana kao javno dobro k.o. Veli Lošinj, k.č. 749/5, 753/1, 758/1 upisane u z.k.ul. 2329 k.o. Nerezine, k.č. 854, upisana u z.k.ul. 376 k.o. Punta Križa, k.č. 873/2 upisana u z.k.ul. 1265 Punta Križa, k.č. 781/17, 781/21 upisane u z.k.ul. 396 k.o. Punta Križa, k.č. 10 910/62 upisana u z.k.ul. 5 713, k.č. 8 119/1 upisana u z.k.ul. 3 580, k.č. 8 129 upisana u z.k.ul. 4 118, k.č. 8 128/2 upisana u z.k.ul. 4 151, k.č. 8 130, 8138/4 upisane u z.k.ul. 3 634, k.č. 8 935 upisana u z.k.ul. 4 730, k.č. 8 807/2 upisana u z.k.ul. 1 902, k.č. 8 200, 8199, 8 198, 8 194, 8 190, 8 192/1, 8 202/2, 8 144/1, 8 207/1, 8 192/2, 8 197 upisane u z.k.ul. 4 619, k.č.

8 144/2, 1 340, 1 339 upisane u z.k.ul. 4 618, k.č. 8 813/1 upisana u z.k.ul. 3 691, k.č. 1 575, 8 810/1 upisane u z.k.ul. 4 594, k.č. 8 809/1, upisana u z.k.ul. 3 850, k.č. 8 803/2 upisana u z.k.ul. 322, k.č. 8 196/1, 8 802/2, 8 802/1, 8 800, 8 801/1,

8 801/2, 8 801/3, 8 790/1, 8 793/1, 8 790/2, 8 793/2, 8 789/1, 8 789/2 upisane u z.k.ul. 372, k.č. 8 834 upisana u z.k.ul. 4 620, k.č. 9 361/1 upisana u z.k.ul. 716, k.č. 13 340/2, 13 339/6, 13 339/8 upisane kao javno dobro, k.č. 9 227/1 upisana u z.k.ul. 372, k.č. 9 413/2 upisana u z.k.ul. 3 873, k.č. 7 239/3 upisana u z.k.ul. 2 979, k.č. 7 260/1, 7 260/2 upisane u z.k.ul. 3 412, k.č. 6 940/3 upisana u z.k.ul. 4 357, k.č.

1 574 upisana u z.k.ul. 4 791, k.č. 7 246/1 upisana u z.k.ul. 3 342, k.č. 7 246/2 upisana u z.k.ul. 3 412, k.č. 7 239/1 upisana u z.k.ul. 508, k.č. 7 239/2 upisana u z.k.ul. 4 247, k.č. 7 238 upisana u z.k.ul. 1 825, k.č. 7 201, 7 237, 7 213, 7 180 upisane u z.k.ul. 3 942, k.č. 7 210 upisana u z.k.ul. 3 610, k.č. 7 209 upisana u z.k.ul. 2 516, k.č. 7 109/3, 7 109/4, 7 109/5 upisane u z.k.ul. 3 610, k.č. 7 215 upisana u z.k.ul. 1 546, k.č. 7 353 upisana u z.k.ul. 3 942, k.č. 6 762/3 upisana u z.k.ul. 4 643, k.č. 6 743 upisana u z.k.ul. 4 357, k.č. 8 819 upisana u z.k.ul. 3 192, k.č. 8 817,

8 818 upisane u z.k.ul. 4 775, k.č. 8 820/1, 8 820/2, 8 821/1, 8 821/2, 8 822 upisane u z.k.ul. 3 833 sve k.o. Mali Lošinj.

Provedba programa pretvorbe

Na temelju odluke o pretvorbi i rješenja Agencije o suglasnosti na pretvorbu oglašena je u rujnu 1992. prodaja dionica Društva u javnom glasilu i na oglasnoj ploči Poduzeća.

Oglašena je prodaja 110 828 dionica nominalne vrijednosti 110.828.000,- DEM. Objavljena su prava na kupnju, uvjeti i rokovi za obavljanje pojedinih radnji u postupku.

U roku predviđenom za upis i kupnju dionica zaključeni su ugovori o prodaji 83 480 dionica nominalne vrijednosti 83.480.000,- DEM ili 75,3% temeljnog kapitala.

Na temelju rješenja Agencije Istarska banka d.d., Pula je pretvaranjem potraživanja u udjel stekla 10 742 dionice nominalne vrijednosti 10.742.000,- DEM ili 9,7% temeljnog kapitala.

Preostale 16 606 dionice nominalne vrijednosti 16.606.000,- DEM ili 15,0% temeljnog kapitala prenesene su fondovima.

U razdoblju od 10. do 23. rujna 1992. Fond za razvoj zaključio je 2 523 ugovora o prodaji 83.480 dionica s i bez popusta nominalne vrijednosti 83.480.000,- DEM.

Fond ja s zaposlenim i ranije zaposlenim zaključio 1 445 ugovora za prodaju 59 645 dionica, dok je s građanima Republike Hrvatske zaključio 1 078 ugovora za prodaju 23 835 dionica.

Na obročnu otplatu zaključena su 2 514 ugovora a na jednokratnu otplatu devet ugovora.

Za prodaju 50 040 dionica s popustom Fond za razvoj je s malim dioničarima zaključio 2 504 ugovora o prodaji dionica.

Sa zaposlenima i ranije zaposlenim djelatnicima Društva je zaključio 1 440 ugovora (28 585 dionica), dok je 1 064 ugovora zaključio s građanima Republike Hrvatske (21 455 dionica).

Za prodaju 33 440 dionica bez popusta Fond za razvoj je s dioničarima zaključio 793 ugovora o prodaji dionica.

Sa zaposlenima i ranije zaposlenim djelatnicima Društva je zaključio 779 ugovora (31 060 dionica), dok je 14 ugovora zaključio s građanima Republike Hrvatske (2 380 dionica).

Fondu za razvoj je preneseno 11 071 dionica nominalne vrijednosti 11.071.000,- DEM ili 10,0% temeljnog kapitala, od čega je 2 826 dionica nominalne vrijednosti 2.826.000,- DEM ili 2,6% temeljnog kapitala rezervirano zbog neriješenih imovinsko-pravnih odnosa,

Fondu radnika je preneseno 3 875 dionica nominalne vrijednosti 3.875.000,- DEM ili 3,5% temeljnog kapitala, a Fondu poljoprivrednika 1 660 dionica nominalne vrijednosti 1.660.000,- DEM ili 1,5% temeljnog kapitala.

Pretvaranje potraživanja u udjel

Poduzeće i društvo Istarska banka d.d. zaključili su 23. lipnja 1992. ugovor o pretvaranju potraživanja u udjel. U ugovoru je navedeno da je društvo Istarska banka d.d., Pula odobrilo Poduzeću šest kredita od kojih je pet bilo kratkoročnih, a jedan je bio dugoročan, u ukupnom iznosu 10.742.000,- DEM. Kreditna sredstva bila su odobrena za pripremu turističke sezone s rokom otplate do 30. lipnja 1993. i za stambenu izgradnju s rokom otplate do 5. ožujka 2000.

Prema ugovoru o pretvaranju potraživanja u udjel, obveze Poduzeća prema Istarskoj banci iznose 10.742.000,- DEM, a prema financijskim izvještajima ukupne obveze (dugoročne i kratkoročne) Poduzeća na dan procjene iznose 9.102.490,- DEM.

Iz dokumentacije Društva nije razvidno koliko se od ukupnog iznosa obveza iskazanih u poslovnim knjigama, odnosi na obveze prema društvu Istarska banka d.d. Pula.

U dokumentaciji Društva i Fonda nema ugovora o kreditu na temelju kojih je zaključen ugovor o pretvaranju potraživanja u udjel kao ni druge dokumentacije iz koje bi bili vidljivi iznosi i uvjeti kredita te razdoblje korištenja.

Agencija je na temelju podataka iz elaborata te ugovora s bankom od 23. lipnja 1992. prihvatila pretvaranje potraživanja društva Istarska banka d.d.,Pula udjel u navedenom iznosu.

U postupku revizije pretvorbe i privatizacije zatražena je dokumentacija društva Nova banka d.d. Pula (pravnog slijednika društva Istarska banka d.d. Pula) u vezi pretvaranja potraživanja banke u dionički udjel u Društvu. Društvo Nova banka d.d. Pula nije dostavilo traženu dokumentaciju uz obrazloženje da predstavlja bankarsku tajnu.

Upis u sudski registar

Rješenjem Okružnog privrednog suda u Rijeci broj Fi-7257/92 od 23. listopada 1992. Poduzeće je upisano u sudski registar kao dioničko društvo s temeljnim kapitalom 110.828.000,- DEM, što po tečaju iz rješenja o suglasnosti na pretvorbu iznosi 19.284.072.000.- HRD.

Temeljni kapital dijeli se na 110 828 dionica, svaka nominalne vrijednosti 1.000,- DEM.

Prema vlasničkoj strukturi upisanoj u sudski registar

mali dioničari su raspolagali s 83 480 dionica nominalne vrijednosti 83.480.000,- DEM ili 75,3% temeljnog kapitala Društva,

• Fond za razvoj s 11 071 dionica nominalne vrijednosti 11.071.000,- DEM ili 10,0%,

• Istarska banka d.d., Pula s 10 742 dionica nominalne vrijednosti 10.742.000,- DEM ili 9,7%,

te mirovinski fondovi s 5 535 dionica nominalne vrijednosti 5.535.000,- DEM ili 5,0% temeljnog kapitala Društva.

PROMJENE VLASNIČKE STRUKTURE NAKON PRETVORBE

Društvo je do lipnja 2001. vodilo knjigu dionica na računalu.

Program omogućuje listanje promjena u vlasničkoj strukturi na određeni dan, čime je omogućeno praćenje vlasničke strukture.

Knjiga dionica se od 26. lipnja 2001. vodi u Središnjoj depozitarnoj agenciji. Dionice Društva su od 9. srpnja 2003. uvrštene u Kotaciju javnih dioničkih društava na Varaždinskoj burzi.

Zapisnici sa sjednica skupština sadržavali su popis prisutnih i zastupnika dioničara, dok popis svih dioničara s brojem pripadajućih dionica u vrijeme održavanja skupštine nije sastavljen.

Dionice s popustom i bez popusta

Nakon pretvorbe zaposleni i ranije zaposleni te građani Republike Hrvatske (dalje u tekstu: dioničari) su stekli

• 50 040 dionica s popustom nominalne vrijednosti 50.040.000,-DEM,

te 33 440 dionica bez popusta nominalne vrijednosti 33.440.000,- DEM

odnosno ukupno 83 480 dionica nominalne vrijednosti 83.480.000,- DEM ili 75,3% temeljnog kapitala Društva.

Prema potvrdama Hrvatskog fonda za privatizaciju (dalje u tekstu: Fond) od 25. rujna 1992. prvi obrok je uplaćen u iznosu 582.727.445.- HRD i u propisanom roku računajući od primitka rješenja (30 dana). Primijenjen je tečaj od 174.- HRD = 1,- DEM.

Uplata u iznosu 580.922.195.- HRD obavljena je iz sredstava društva Lošinjanka d.d. trgovina i usluge, Mali Lošinj (dalje u tekstu: Lošinjanka d.d.), a na temelju ugovora o poslovnoj suradnji s dioničarima.

Preostali iznos 1.805.250.- HRD dvoje dioničara platilo je izravno na račun Fonda.

Dioničari su 22. rujna 1992. s društvom Lošinjanka d.d. zaključili ugovor o poslovnoj suradnji kojim je obvezu otplate dionica prema Fondu preuzelo društvo Lošinjanka d.d.

Odnosi se na dioničare koji su na temelju 2 443 ugovora s Fondom kupili 79 705 dionica nominalne vrijednosti 79.705.000,- DEM.

Popust koji je dioničarima odobrio Fond bio je 17.421.010,- DEM, te je obveza za otplatu dionica bila 62.283.990,- DEM.

Navedeno društvo je obavljanjem otplate dionica za dioničare, zastupalo interese zaposlenih i ranije zaposlenih u Društvu, te drugih građana koji su u postupku pretvorbe upisali dionice Društva.

Osnivač društva bio je Vladimir Antolović koji je 1992. na temelju ugovora o darivanju, dionice društva Lošinjanka d.d. prenio na druge dioničare, zaposlenike Društva.

U razdoblju od 1992. do travnja 2002. Društvo Lošinjanka d.d. je za otplatu dionica Fondu doznačilo 46.437.571,87 kn.

Novčana sredstva za otplatu dionica društvo Lošinjanka d.d. je osiguravalo iz vlastitog poslovanja, osim dijela koji je osiguravan iz plaće malih dioničara zaposlenika Društva.

S društvom Lošinjanka d.d. je 777 zaposlenika Društva zaključilo ugovor na temelju kojeg je za otplatu dionica Društvo zadržavalo 10,0% plaće zaposlenika.

Ostatak sredstava za plaćanje dionica bilo je planirano osigurati iz poslovanja društva Lošinjanka d.d. i iz dividende Društva.

Prema pisanom obrazloženju zakonskog predstavnika društva Lošinjanka d.d., obveze prema Fondu su redovno podmirivane osim za razdoblje od ožujka 1994. do ožujka 1997.

Otplata dionica društva Lošinjanka d.d. obavljala se u razdoblju od ožujka 1997. do raskida ugovora s Fondom koncem 2002., istodobno kada je navedeno društvo u poslovnim knjigama iskazivalo gubitak. Prema financijskim izvještajima za 2002. i obavljene kontrole nadležnog tijela gubitak je iskazan u iznosu 18.850.291,90 kn.

Zbog proteka zakonskog roka čuvanja knjigovodstvene i druge dokumentacije nije moguće utvrditi izvore sredstava za otplatu 3 775 dionica drugih dioničara.

Prema evidenciji Fonda u ožujku 1997. zaključeni su s 2 474 dioničara dodaci osnovnim ugovorima radi produljenja roka otplate do 20 godina. U 1997. obavljeno je usklađenje ugovora s Fondom i evidentirana su 2 430 dioničara s kojima su zaključeni dodaci ugovora, a prema izjavi Društva 2 468 dioničara je produžilo otplatu dionica.

Do siječnja 1997. nisu slane opomene zbog nepravodobnog plaćanja. Uvjeti za raskid ugovora bili su ispunjeni u srpnju 1994. jer je plaćanje dionica Fondu prekinuto u ožujku 1994. Do ožujka 2003. raskinuti su ugovori, te je ukupno 44 381 neotplaćena dionica prenesena u portfelj Fonda. Obračun revalorizacije Fond je obavljao jednom godišnje primjenom porasta stope indeksa cijena na malo.

Društvo je s Fondom sa stanjem na dan 1. siječnja 1997. obavilo usklađenje ukupnog broja dionica s i bez popusta po pojedinom dioničaru. Utvrđeno je da je 27 091 dionica otplaćeno (18 588 dionica s popustom i 8 503 dionica bez popusta). Za otplatu dionica plaćeno je 36.746.878,00 kn. Za dionice s popustom čiji je rok otplate produžen do 20 godina, društvo Lošinjanka d.d. je na temelju dodatka ugovora preuzelo otplatu dionica, a za kupnju dionica bez popusta ugovori s Fondom su raskinuti. Dug prema Fondu je u ožujku 1997. iznosio 29.383.790,44 DEM.

Koncem 2002. društvo Lošinjanka d.d. je obavijestilo male dioničare da zbog revalorizacije dionica iznad nominalne vrijednosti, daljnje plaćanje nije provedivo.

Stečeno je 35 512 dionica za što je prema dokumentaciji društva Lošinjanka d.d. ukupno plaćeno 15.530.215,07 DEM odnosno nakon promjene valute dodatnih 238.522,18 EUR u kunskoj protuvrijednosti.

Dioničari su koncem 2002. raskinuli ugovore s Fondom i s društvom Lošinjanka d.d. S navedenim društvom zaključili su novi ugovor o prijenosu prava upravljanja dionicama u Društvu na temelju kojeg su na društvo Lošinjanka d.d. prenijeli pravo raspolaganja nad otplaćenim dionicama Društva za razdoblje od narednih 10 godina. Na taj način je društvo Lošinjanka d.d. steklo pravo upravljanja dionicama u Društvu uključujući i pravo na dividendu Društva.

Fondu su u siječnju 2003. prenesene 20 419 neotplaćene dionice. Prodane su javnim dražbovanjem i to najvećim dijelom društvu Rive d.o.o., Rijeka (18 788 dionica).

Društvo Lošinjanka d.d. je osnovano 1992. radi obavljanja trgovačke djelatnosti za potrebe Društva. Dopunom djelatnosti u registar Trgovačkog suda u Rijeci upisane su poslovne usluge financijskog inženjeringa.

Navedeno društvo imalo je značajni trgovački promet s Društvom, posebno u pogledu robnih kredita koje je odobravalo Društvo.

U poslovnim knjigama društva Lošinjanka d.d. na dan 31. prosinca 1999. nepodmirene obveze prema Društvu za isporučenu robu i primljene pozajmice iznosile su 55.500.000,00 kn.

Nakon dogovora između Društva i društva Lošinjanka d.d. 31. prosinca 1999. obveze su reprogramirane. Odobrena je pozajmica na pet godina uz 7,0% kamatu godišnje i s počekom tri godine. Ugovorena je otplata u jednakim polugodišnjim obrocima. Prvi obrok dospijeva u 2004. U kolovozu 2002. postignuta je nagodba s Društvom o djelomičnom podmirenju obveza u iznosu 7.735.000,00 kn. Obveza je podmirena u dionicama Društva (7 000 dionica).

U pisanom obrazloženju zakonskog predstavnika društva Lošinjanka d.d., navodi se kako će se za povrat duga Društvu upotrijebiti buduća dobit Društva, a na temelju prava upravljanja dionicama koja proizlaze iz ugovora o prijenosu prava upravljanja dionicama u Društvu.

U tijeku revizije pretvorbe i privatizacije Društvo je za razdoblje od 2003. do 2007. sastavilo procjenu poslovanja kojom je predviđeno u narednom razdoblju ostvarenje dobiti.

U razdoblju od konca 1996. do konca 2002. društvo Lošinjanka d.d. je otkupljivalo otplaćene dionice od dioničara. Od 471 dioničara kupljeno je 5 000 dionica Društva nominalne vrijednosti 5.000.000,- DEM. Odnosi se na 2 099 dionica bez popusta i 2 901 dionica s popustom. Dionice su najvećim dijelom kupovane po cijeni 875,00 kn po dionici.

Prema evidenciji Društva u vrijeme obavljanja revizije (srpanj 2003.) osam dioničara je otplaćivalo 252 dionice nominalne vrijednosti 252.000,00 kn. Odnosi se na ugovorenih 180 dionica čiji je broj dijeljenjem dionica povećan na 540 dionica i od čega je otplaćeno 288 dionica.

Koncem srpnja 2003., nakon prodaje dionica stečenih s i bez popusta, obavljenih prijenosa dionica na druge dioničare, raskida i povrata dionica u portfelj Fonda, te dijeljenjem jedne dionice na tri dionice, dioničari imaju 111 182 dionica nominalne vrijednosti 111.182.000,00 kn ili 33,0% temeljnog kapitala.

Dionice iz portfelja Fonda

Nakon pretvorbe u portfelju fondova bilo je 16 606 dionica nominalne vrijednosti 16.606.000,- DEM ili 15,0% udjela u temeljnom kapitalu.

U portfelju Fonda bilo je 11 071 dionica nominalne vrijednosti 11.071.000,- DEM ili 10,0% temeljnog kapitala, od čega je 2 826 dionica nominalne vrijednosti 2.826.000,- DEM rezervirano zbog neriješenih imovinsko-pravnih odnosa.

U nastavku se daje vlasnička struktura dionica Društva po skupštinama od 1992. do listopada 2002.

Zaseban doc file

Prema izvodu iz knjige dionica mirovinski fondovi su u 1995. posjedovali 4 593 dionica nominalne vrijednosti 4.593.000,- DEM što je 942 dionica manje nego što su posjedovali nakon pretvorbe.

U dokumentaciji Društva i fondova nema podataka o smanjenju broja dionica. U listopadu 1997. na temelju ugovora o zamjeni dionica, 4 593 dionica mirovinskih fondova nominalne vrijednosti 4.593.000,- DEM preneseno je Fondu.

Fond je koncem 1999. na temelju rezultata dražbovanja u okviru kuponske privatizacije prenio 36 719 dionica Društva nominalne vrijednosti 36.719.000,- DEM i to društvu PIF Velebit d.d. 11 441 dionica, društvu PIF Središnji nacionalni fond d.d. 4 780 dionica i društvu PIF Expandia d.d. 20 498 dionica.

Na temelju ugovora o nadoknadi dionica u programu kuponske privatizacije Fond je u siječnju 2000. prenio na društvo PIF Velebit d.d. 1 689 dionica Društva, tako da je društvo PIF Velebit d.d. postalo vlasnik ukupno 13 130 dionica nominalne vrijednosti 13.130.000,- DEM.

U srpnju 1999. društvo Expandia d.d. je na temelju ugovora o prodaji i prijenosu dionica prodalo društvu PIF Velebit d.d. 5 777 dionica nominalne vrijednosti 5.777.000,- DEM za 255,95 kn po dionici. U prosincu 1999. istom kupcu spomenuto društvo je prodalo preostalih 14 721 dionica nominalne vrijednosti 14.721.000,- DEM za 540,00 kn po dionici.

Društvo Središnji nacionalni fond d.d. je prenijelo društvu PIF Velebit d.d. 4 780 dionica nominalne vrijednosti 4.780.000,- DEM. Prijenos dionica je u rujnu 2000. obavljen na temelju ugovora o prodaji i prijenosu dionica.

Društvo PIF Velebit d.d. je prema izvodu iz knjige dionica iz listopada 2000. imalo ukupno 36 719 dionica nominalne vrijednosti 36.719.000,- DEM ili 33,1% temeljnog kapitala. Prema ugovorima od Fonda je spomenuto društvo steklo 38 408 dionica, a u Fondu i Društvu nema dokumentacije iz koje bi bilo vidljivo kome su prenesene 1 689 dionica nominalne vrijednosti 1.689.000,- DEM.

Dionice društva PIF Velebit d.d. su u cijelosti prodane drugim dioničarima. U okviru provedbe programa zaposleničkog dioničarstva (dalje u tekstu: ESOP program) na društvo Jadranka Esop d.d. preneseno je 27 700 dionice nominalne vrijednosti 27.700.000,- DEM, 4 440 dionica nominalne vrijednosti 4.440.000,- DEM otkupilo je Društvo kao vlastite dionice i prodalo ih dobavljačima, 3 203 dionica nominalne vrijednosti 3.203.000,- DEM preneseno je društvu Žeča d.o.o., Martinšćica i 1 376 dionica nominalne vrijednosti 1.376.000,- DEM preneseno je društvu Baldarin d.o.o., Mali Lošinj.

Koncem srpnja 2003. Fond ima u svom portfelju 8 478 dionica nominalne vrijednosti 8.478.000,00 kn ili 2,6% temeljnog kapitala. Odnosi se na dionice rezervirane zbog neriješenih imovinsko-pravnih odnosa.

Društvo je u srpnju 2002. radi provedbe ESOP programa kao jedini osnivač osnovalo društvo Jadranka Esop d.d., Mali Lošinj (dalje u tekstu: Jadranka Esop d.d.) s temeljnim kapitalom u iznosu 13.150.000,00 kn. Tijekom 2002. društvo Jadranka Esop d.d. je dokapitalizirano udjelima 487 zaposlenika dioničara Društva u iznosu 14.666.300,00 kn, tako da temeljni kapital iznosi 27.816.300,00 kn.

Društvo Jadranka Esop d.d. je 29. srpnja 2002. na javnoj dražbi otkupilo 14 367 dionica Društva nominalne vrijednosti 14.367.000,- DEM za 15.875.535,00 kn, odnosno 1.105,00 kn po dionici. Dionice su bile u posjedu društva PIF Velebit d.d. Prema dokumentaciji Društva 11 000 dionica je plaćeno iz sredstava društva Jadranka Esop d.d. (13.150.000,00 kn), dok je 3 367 dionica kupljeno kreditom Hypo Alpe-Adria Bank d.d., Zagreb u iznosu 600.000,00 EUR.

Zaposlenici Društva (487) su od društva PIF Velebit d.d. otkupili u okviru ESOP programa 13 333 dionica Društva nominalne vrijednosti 13.333.000,- DEM. Društvo je 4 440 dionica nominalne vrijednosti 4.440.000,- DEM otkupilo kao vlastite dionice.

Dioničari zaposlenici Društva na temelju ugovora povećali su 16. rujna 2002. temeljni kapital društva Jadranka Esop d.d. unosom prava za 13 333 dionica Društva nominalne vrijednosti 13.333.000,- DEM. U zamjenu su stekli udio u navedenom društvu koji odgovara procijenjenoj vrijednosti unesenog prava. Za kupnju navedenih dionica mali dioničari su u srpnju 2002. zaključili s Riadria bankom d.d., Rijeka ugovor o kreditu na sedam godina uz 9,0% kamata godišnje. Ugovorena je otplata u jednakim mjesečnim obrocima, s time da prvi dospijeva 31. kolovoza 2003.

Koncem srpnja 2003., društvo Jadranka Esop d.d. ima 83 100 dionica nominalne vrijednosti 83.100.000,00 kn ili 25,0% temeljnog kapitala.

Nakon stjecanja dionica spomenuti stjecatelji su obavještavali Komisiju za vrijednosne papire Republike Hrvatske u skladu sa zakonskim odredbama.

Vlastite dionice

Društvo je u razdoblju od prosinca 1996. do konca srpnja 2003. radi otklanjanja mogućih štetnih posljedica za Društvo, te radi ponude dionica zaposlenima stjecalo vlastite dionice. Stjecane su i otuđene u skladu s odredbama članka 233. i 236. Zakona o trgovačkim društvima na teret stvorenih pričuva.

Tijekom navedenog razdoblja Društvo je u više navrata stjecalo dionice i to 12 000 dionica nominalne vrijednosti 12.000.000,- DEM steklo je od društva Lošinjanka d.d., 4 802 dionice nominalne vrijednosti 4.802.000,- DEM od Istarske banke d.d., Pula i 4 440 dionice nominalne vrijednosti 4.440.000,- DEM od društva PIF Velebit d.d. Dioničarima zaposlenicima Društva prenijelo je 9 822 dionica nominalne vrijednosti 9.822.000,- DEM, a na trgovačka društva (poslovne partnere) 4 789 dionica nominalne vrijednosti 4.789.000,- DEM.

U tablici broj 4 daje se pregled stečenih i prodanih vlastitih dionica.

Stjecanje i prodaja vlastitih dionica

Godina

Broj i % udjela

otkupljenih vlastitih

dionica

Broj i % udjela prodanih vlastitih dionica

Stanje i % udjela

vlastitih dionica na dan

održavanja glavne

skupštine

1996.

2 000

1,8%

-

-

-

-

1997.

3 000

2,7%

-

-

2 520

2,3%

1998.

4 802

4,3%

4 990

4,5%

7 322

6,6%

1999.

-

-

4 632

4,2%

982

0,9%

2000.

-

-

-

-

-

-

2001.

-

-

-

-

430

0,4%

2002.

11 440

10,3%

4 789

4,3%

767

0,7%

2003.

-

-

-

-

6 631

6,0%

Ukupno

21 242

19,2

14 611

13,2%

6 631

6,0%

Stjecanje vlastitih dionica

Društvo je steklo 12 000 dionica od društva Lošinjanka d.d. U 1996. i 1997. na temelju dva ugovora o prodaji dionica zaključenog s društvom Lošinjanka d.d. Društvo je kupilo 5 000 dionica nominalne vrijednosti 5.000.000,- DEM. Ugovorena je cijena 70,0% ili 80,0% nominalne vrijednosti dionica. Dinamika prodaje dionica je mijenjana dodacima ugovora. U 2002. Lošinjanka d.d. je podmirila svoje obveze (robni krediti) prema Društvu prijenosom 7 000 dionica.

Društvo je 1998. kupilo 4 802 dionica nominalne vrijednosti 4.802.000,- DEM od Istarske banke d.d., Pula. U ožujku 1998. kupljeno je 3 330 dionica na temelju ugovora o kreditu u iznosu 1.998.000,- DEM, 1 162 dionica na temelju ugovora o zamjeni dionica, te 310 dionica na temelju ugovora o prodaji dionica.

U lipnju 2002. Društvo je kupilo 4 440 dionica nominalne vrijednosti 4.440.000,- DEM od društva PIF Velebit d.d. i istodobno prodalo poslovnim partnerima i dugogodišnjim dobavljačima.

Prodaja vlastitih dionica

U 1998. i 1999. na temelju ugovora o prodaji vlastitih dionica na obročnu otplatu na 127 mala dioničara zaposlenika Društva preneseno je 9 622 dionica nominalne vrijednosti 9.622.000,- DEM. Otkup dionica provodio se prema posebnom programu i kriterijima za ponudu dionica zaposlenicima. Ugovorena je obročna otplata na dvadeset godina uz 5,0% kamatu godišnje s odgodom plaćanja tri godine.

U 2002. na temelju ugovora o prodaji i prijenosu dionica na 29 trgovačka društva preneseno je 4 789 dionica nominalne vrijednosti 4.789.000,- DEM. Najviše dionica je preneseno društvima Bojoplast d.d., Pula (2 224 dionica), Čakovečki mlinovi d.d., Čakovec (452 dionica) i Vindija d.d., Varaždin (431 dionica).

U srpnju 2003. Društvo raspolaže s 21 243 vlastitih dionica 111 182 dionica nominalne vrijednosti 21.243.000,00 kn ili 6,4% udjela u temeljnom kapitalu.

VLASNIČKA STRUKTURA U VRIJEME OBAVLJANJA REVIZIJE I POSLOVANJE DRUŠTVA

Pregled dioničara Društva prema podacima iz knjige dionica početkom kolovoza 2003., daje se u tablici broj 5. Temeljni kapital podijeljen je na 332 484 dionice, svaka nominalne vrijednosti 1.000,00 kn.

Redni broj

Dioničar

Broj dionica

Nominalna vrijednost u kn

% udjela

1.

mali dioničari

111 182

111.182.000,00

33,4

2.

Jadranka ESOP d.o.o., Mali Lošinj

83 100

83.100.000,00

25,0

3.

Rive d.o.o., Rijeka

56 365

56.365.000,00

17,0

4.

Jadranka d.d., Mali Lošinj

21 243

21.243.000,00

6,4

5.

Nova Banka d.d., Zagreb

17 820

17.820.000,00

5,4

6.

Žeča d.o.o., Martinšćica

14 297

14.297.000,00

4,3

7.

Hrvatski fond za privatizaciju

8 478

8.478.000,00

2,6

8.

Bojoplast d.d., Pula

6 672

6.672.000,00

2,0

9.

Baldarin d.o.o., Mali Lošinj

4 128

4.128.000,00

1,2

10.

Čakovečki mlinovi d.d., Čakovec

1 556

1.556.000,00

0,5

11.

Vindija d.d., Varaždin

1 293

1.293.000,00

0,4

12.

Lošinjanka d.d., Mali Lošinj

855

855.000,00

0,3

13.

druge pravne osobe

5 495

5.495.000,00

1,5

Ukupno

332 484

332.484.000,00

100,0


Financijske izvještaje za razdoblje od 1993. do 2002. revidiralo je društvo Inženjerijski biro-revizija d.o.o., Rijeka prema kojima financijski izvještaji daju istinit i vjeran prikaz financijskog stanja Društva, rezultata poslovanja i promjena u novčanim tijekovima. U revizijskom izvješću za 1994. društvo Inženjerijski biro-revizija d.o.o., Rijeka dano je mišljenje s ogradom zbog neprimjerene računovodstvene metode iskazivanja materijalnih i nematerijalnih ulaganja, novčanih sredstava, ispravka vrijednosti potraživanja od kupaca, tečajnih razlika po inozemnim dobavljačima i neevidentiranja troškova u razdoblju nastanka. U revizijskom izvješću za 1998. društvo Inženjerijski biro-revizija d.o.o., Rijeka je navelo da je uočilo određene slabosti koje nisu materijalno značajne za izražavanje u revizijskom nalazu i mišljenju ali smatra za potrebno upozoriti na potrebu procjene realnosti naplate zastarjelih potraživanja od kupaca.

Na dan 31. prosinca 2002. aktiva i pasiva iznosila je 713.326.470,00 kn, što je za 4.436.676,00 kn ili 0,6% više u odnosu na 2001. Dugotrajna imovina iznosila je 655.738.210,00 kn, a kratkotrajna imovina 57.577.547,00 kn. Dugotrajna imovina je u odnosu na 2001. povećana za 6.722.834,00 kn odnosno za 1,0%, a kratkotrajna imovina je povećana za 2.065.612,00 kn, odnosno za 3,7%. Aktivu na dan 31. prosinca 2002. čini dugotrajna imovina u iznosu 655.738.210,00 kn, kratkotrajna imovina u iznosu 57.577.547,00 kn i aktivna vremenska razgraničenja u iznosu 10.711,00 kn. Pasivu čini upisani kapital u iznosu 332.484.000,00 kn, kapitalni dobitak u iznosu 55.839.377,00 kn, pričuve u iznosu 115.196.892,00 kn, dugoročne obveze u iznosu 128.810.055,00 kn i kratkoročne obveze u iznosu 86.580.554,00 kn.

Prema financijskim izvještajima za 2002. ostvaren je ukupan prihod u iznosu 237.750.009,00 kn što je za 13.287.258,00 kn ili za 5,9% više u odnosu na prethodnu godinu. Rashodi su iznosili 252.682.730,00 kn što je za 28.471.742,00 kn ili za 12,7% više u odnosu na prethodnu godinu. Gubitak je iskazan u iznosu 14.932.721,00 kn. Prema financijskim izvještajima za razdoblje od 1993. do 2002. prihodi su se povećali s 130.027.186,00 kn na 237.750.009,00 kn uz istodobno povećanje rashoda sa 158.430.002,00 kn na 252.682.730,00 kn.

Za 1996., 1997., 2000. i 2001. Društvo je ostvarilo dobit u ukupnom iznosu 5.199.751,00 kn, dok je u razdoblju od 1993. do 1995., 1998., 1999. i 2002. iskazan gubitak u ukupnom iznosu 119.967.120,00 kn. Ostvarena dobit je u cijelosti korištena za pokriće gubitaka iz prethodnih godina.

Za 2002. ostvareni prihodi od osnovne djelatnosti iznose 217.630.571,00 kn, a obuhvaćaju prihode nastale na temelju izvršenih usluga prehrane i hotelskog smještaja, prodaje trgovačke robe, te druge poslovne prihode.

U razdoblju od 1994. do 2001. dugotrajna imovina povećana je za 203.707.244,00 kn ulaganjem u smještajne kapacitete (opremu i objekte) kako bi se ponuda usluga i poslovanje podignula na višu razinu kvalitete.

Društvo je za podizanje kvalitete smještajnih kapacitete od 1993. do obavljanja revizije (rujan 2003.) ukupno uložilo 307.811.578,00 kn. Ulaganja se odnose na ulaganja u građevinske objekte u iznosu 130.568.358,00 kn, opremu u iznosu 53.958.385,00 kn, održavanje u iznosu 40.649.372,00 kn, te kupnju zemljišta u iznosu 5.967.593,00 kn.

Najznačajnije ulaganje izvršeno je u apartmane Punta u iznosu 58.606.035,00 kn gdje je izgrađeno 148 apartmana. Planirana predratna razina noćenja nije ostvarena, a rekonstrukcijama smještajnih kapaciteta promijenila se i kvaliteta pružanja usluga. U većini hotela podignuta je kvaliteta usluge.

Koeficijent tekuće likvidnosti kao odnos između kratkotrajne imovine i kratkoročnih obveza ima tendenciju smanjenja tako da je u 2002. smanjen s 1,4 na 0,6 u odnosu na 1993. Koeficijent financijske stabilnosti kao odnos dugotrajne imovine i kapitala uvećanog za dugoročne obveze povećan je u 2002. s 1,4 na 1,5 u odnosu na 1993.

Koeficijent obrtaja ukupne imovine kao odnos između ukupnih prihoda i ukupne imovine u 2002. povećan je s 0,1 na 0,3 u odnosu na 1993. Koeficijent zaduženosti kao odnos ukupnih obveza i imovine povećan je u 2002. s 0,1 na 0,3 u odnosu na 1993.

Društvo je povećalo zaduženost prvenstveno iz razloga ulaganja u dugotrajnu imovinu i u vrijeme obavljanja revizije nivo zaduženosti je prihvatljiv u odnosu na druge pokazatelje poslovanja.

Društvo ima šest hotela, pet kampova s kategorizacijom od tri, dvije i jedne zvjezdice, šest vila, četiri restorana, sportske terene, te bazene. Ukupni smještajni kapaciteti iznose 3 589 kreveta, odnosno 1 554 smještajnih jedinica. Ulaganjem u smještajne kapacitete poboljšana je kvaliteta objekata i podignuta je razina kvalitete usluga, u cilju ostvarenja većih prihoda. Društvo bilježi stalan rast noćenja i broja turista. U 2002. zabilježeno je ukupno 1 077 527 noćenja ili 1,3% više u odnosu na 2001., a broj turista iznosio je 147 454. Djelatnost trgovine sastoji se od maloprodaje koja u svom sastavu ima tri samoposluge, opskrbni centar, prodaju plina, parfumerije i suvenira, veletrgovine, te centralne pripremnice hrane u kojoj se pripremaju namirnice za hotelske objekte.

Razvojnim programom nije planirano smanjenje broja zaposlenih. Broj zaposlenika smanjen je s 942 u lipnju 1992. na 839 zaposlenika u vrijeme obavljanja revizije (srpanj 2003.)., uglavnom zbog sporazumnog raskida ugovora o radu ili odlaska u mirovinu. Dio ranije zaposlenih preuzeo je objekte u najam i obavlja djelatnost samostalno.

U razdoblju od 1995. do 2003. prodano je 28 nekretnina Društva i to stambeni objekti na Unijama, Malom Lošinju i Velom Lošinju, restorani u Nerezinama, Susku i Malom Lošinju, poslovni prostori, kaštel i stara pomorska škola Malom Lošinju. Nekretnine koje su prodane bile su uključene u vrijednost Poduzeća i prodane su u vrijednosti većoj od procijenjene vrijednosti prema elaboratu o procjeni. Prodaje su obavljene na temelju odluka uprave i nadzornog odbora izravnom pogodbom. Sredstva od prodaje uplaćena su na žiro račun Društva. U razdoblju od 1993. do 2002. ostvaren je prihod od prodaje stalne imovine u iznosu 49.316.403,00 kn.

OCJENA PROVEDBE POSTUPAKA PRETVORBE I PRIVATIZACIJE

Obavljena je revizija pretvorbe i privatizacije društvenog poduzeća Jadranka, Mali Lošinj.

Revizijom su obuhvaćeni dokumenti, odluke, poslovne knjige, ugovori i akti na temelju kojih je obavljena pretvorba i privatizacija radi provjere je li pretvorba i privatizacija provedena u skladu s odredbama Zakona o pretvorbi društvenih poduzeća, Zakona o privatizaciji i drugih propisa.

Postupci revizije pretvorbe i privatizacije provedeni su u skladu s revizijskim standardima Međunarodne organizacije vrhovnih revizijskih institucija - INTOSAI.

Ocjena postupka pretvorbe

Postupak pretvorbe društvenog poduzeća Jadranka, Mali Lošinj, obavljen je u skladu s odredbama Zakona o pretvorbi društvenih poduzeća, osim što se zbog nedostatka dokumentacije ne može dati ocjena o ispravnosti postupka pretvaranja potraživanja društva Istarska banka d.d., Pula, u iznosu 10.742.000,- DEM u dionički udjel.

Postupci privatizacije su obavljeni u skladu sa zakonskim odredbama.

Razvojnim programom za razdoblje od 1992. do 2001. planiran je razvoj ugostiteljstva i trgovine. Kod ugostiteljstva predviđena je rekonstrukcija hotela, izgradnja novih hotela i pratećih objekata u iznosu 209.911.000,- DEM. Predviđeno je ulaganje u obnovu smještajnih kapaciteta, te širenje asortimana usluga za zadovoljavanje potreba turista više kupovne moći. U djelatnost trgovine planirano je ulaganje u maloprodaju i veleprodaju u iznosu 59.836.840,-DEM.

Investicijska ulaganja u pojedine objekte ostvarena su u većim iznosima od planiranih (apartmani Punta), a u pojedine objekte u manjim iznosima od planiranih razvojnim programom (na području Čikata hoteli Helios, Čikat, Alhambra i Bellevue).

Dugotrajna imovina povećana je za 203.707.244,00 kn ulaganjem u opremu i objekte, čime su usluge podignutee na višu razinu kvalitete. Društvo je od 1993. do obavljanja revizije (srpanj 2003.) uložilo u podizanju kvalitete smještajnih kapacitete 307.811.578,00 kn.

Najznačajnije ulaganje ostvareno je izgradnjom 148 apartmana na lokaciji Punta u iznosu 58.606.035,00 kn.

Društvo ima šest hotela i šest vila, pet kampova, četiri restorana, sportske terene i bazene. Smještajni kapaciteti iznose 3 589 kreveta, odnosno 1 554 smještajnih jedinica.

Broj noćenja i turista se stalno povećava. U 2002. Društvo je imalo 147 454 i 1,3% više noćenja u odnosu na 2001.

Djelatnost trgovine sastoji se od maloprodaje i veletrgovine, te centralne pripremnice hrane za potrebe hotela. Broj zaposlenika smanjen je s 942 u lipnju 1992. na 839 zaposlenika u vrijeme obavljanja revizije (srpanj 2003.), uglavnom zbog sporazumnog raskida ugovora o radu ili odlaska u mirovinu. Dio ranije zaposlenih preuzeo je objekte u najam i obavlja djelatnost samostalno.

S obzirom da su ostvareni ciljevi razvojnog programa, da je zbog ulaganja u objekte i opremu poboljšana kvaliteta usluga, da je povećan broj noćenja i iskorištenost smještajnih kapaciteta, te da je Društvo unatoč povećanju zaduženosti financijski stabilno, ostvareni su ciljevi privatizacije propisani odredbama članka 1. Zakona o privatizaciji.

OČITOVANJE ZAKONSKOG PREDSTAVNIKA PRAVNE OSOBE

U svom očitovanju od 23. siječnja 2004. zakonski predstavnik pravne osobe je u cijelosti prihvatio Izvješće o obavljenoj reviziji pretvorbe i privatizacije.

1. . Radnički savjet: Dragutin Augustinović, predsjednik

- nama podataka o članovima

2. . Nadzorni odbor: Božo Marendić, predsjednik od 15. prosinca 1995. Tatjana Braškić, član od 15. prosinca 1995. Sanja Brzović, član od 15. prosinca 1995. Tomislav Gospodnetić, član od 15. prosinca 1995. Darin Lekić, član od 15. prosinca 1995. Vinka Cetinski, član od 15. prosinca 1995. do 26. lipnja 1998. Zoran Jašić, član od 15. prosinca 1995. do 26. lipnja 1998. Anton Šuran, član od 15. prosinca 1995. do 26. listopada 1998. Miroslav Blažev, član od 15. prosinca 1995. do 20. listopada 2000. Branka Kuzmanović, član od 26. listopada 1998. do 11. studenoga 1998. Christian Panjol-Tuflija, član od 20. listopada 2000. do 11. studenoga 2002.

3. . Uprava ili direktor: Vladimir Antolović, direktor od 12. listopada 1992.

-povezana društva i osobe

1. PORAT d.o.o., Mali Lošinj Osnivači: Jadranka d.d., Mali Lošinj

Stipe Goleš Uprava ili direktor: Stipe Goleš, direktor od 29. siječnja 1997.

2. MARILENA d.o.o., Mali Lošinj Osnivači: Jadranka d.d., Mali Lošinj

Đioes Dragoslavić ćUprava ili direktor: Đioes Dragoslavić, direktor od 11. veljače 1999.

3. BARBIKA d.o.o., Mali Lošinj Osnivači: Jadranka d.d., Mali Lošinj

Elija Matić Uprava ili direktor: Elija Matić, direktor od 23. veljače 1999.

4. COLOR VERUS d.o.o., Mali Lošinj Osnivači: Jadranka d.d., Mali Lošinj

Zvonko Prizmanić Uprava ili direktor: Zvonko Prizmanić, direktor od 10. veljače 1999.

5. FEROELEKTRO d.o.o., Mali Lošinj

Osnivači: Jadranka d.d., Mali Lošinj, Branimir Vučković

Uprava ili direktor: Branimir Vučković, direktor od 13. svibnja 1999.

6. . KONFIN d.o.o., Mali Lošinj, Osnivači: Jadranka d.d., Mali Lošinj i Vjeko Mesić

Uprava ili direktor: Vjeko Mesić, direktor od 11. ožujka 1999.

7. ZRAČNO PRISTANIŠTE MALI LIŠINJ d.o.o., Mali Lošinj

Osnivači: Lošinjska plovidba-turizam, d.o.o., Mali Lošinj Lošinjska plovidba-brodarstvo d.o.o., Mali Lošinj Jadranka d.d., Mali Lošinj Grad Mali Lošinj

Uprava ili direktor: Alan Horvat, direktor od 5. srpnja 1999.

8. U.N.I.G.R.O.S.S. d.o.o., Pazin Osnivači: Jadranka d.d., Mali Lošinj Jeruzalem-Rijeka, d.o.o., Rijeka, Duravit d.o.o., Pula, La-vor trade d.o.o., Buzet,  Jadran trgovina d.o.o., Rovinj, Valalta d.d., Rovinj, Vrutak d.o.o.,

Uprava ili direktor- nema podataka

9. NORD ADRIATICA Mossa-Gorizzia, Italia Osnivači: Jadranka d.d., Mali Lošinj

Mauro Piovesana

Uprava ili direktor: Vladimir Antolović od 28. veljače 1994.

10. JADRANKA ESOP d.o.o., Mali Lošinj Osnivači: Jadranka d.d., Mali Lošinj Uprava ili direktor: Sanjin Šolić od 19. srpnja 2002.

 

Komentari: 

0 0 # Pogrešan ilustracijagost 2008-09-05 19:08
Mali ispravak. Budući bi ilustracija uz reviziju mogla navesti na krivi zaključak, treba reči da su bila samo dva revizora, ne tri.
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
0 0 # revizor 2008-09-05 19:49
Slika je u redu. Prikazuje kako je radila revizija; ništa čula, ništa vidila i ništa rekla :-)
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
0 0 # revizijacetiri majmuna 2008-09-06 00:32
Ima i novi kipic, koji je raðem specijalno za pretforbe u nas, umjesto tri majmuna, postoji i cetvrti a to dolikuje radu inpekcija, revizija ,komisija, uskoka itd.itd. i kaže, boli me k...c za sve to.
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
0 0 # cetvrti majmunrojs 2008-09-06 11:46
Evo saljem sliku s onim cetvrtim majmunom kojeg zabole "ona stvar" za to tko je jamio:

Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
0 0 # patuljci pojma nemajulopina 2008-09-06 13:47
Nedostaje tu jos jedan majmun, onaj kojem ništa ne smrdi jer je začepio nos :-) Na pr. "Zbog proteka zakonskog roka čuvanja knjigovodstvene i druge dokumentacije nije moguće utvrditi izvore sredstava za otplatu 3.775 dionica drugih dioničara", a za 9.7 % dionica revizija je progutala glupu pricu Istarske banke o bankarskoj tajni. Da sam ja revizor ne bi začepio nos pa da ne osjetim kako tu nešto smrdi i posumnjao bi da je uopce bilo nekog potrazivanja Banke.
Isto tako piše da Najznačajnije ulaganje ostvareno je izgradnjom 148 apartmana na lokaciji Punta u iznosu 58.606.035,00 kn. tobož za prosirenje smjestajnih kapaciteta, a zapravo su prodani i nisu ostvarili svrhu poboljsanja osnovnog poslovanja firme tj. razvojnog programa. Pa onda ono mutno stjecanje i prodaja vlastitih dionica, mahinacije s Esopom, pa da se za U.N.I.G.R.O.S.S . d.o.o ne zna ko je direktor i Uprava i tajanstveno isceznuce Losinjanke i Nord adriatica. Ja mislim da tu nešto smrdi, užasno smrdi kao u onoj reklami na TV. Ali ovi nasi domaci patuljci pojma nemaju.

Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
0 0 # x fajlsdd 2008-09-06 14:53
Kaže se u reviziji da je U 2002. na temelju ugovora o prodaji i prijenosu dionica na 29 trgovačka društva preneseno je 4 789 dionica nominalne vrijednosti 4.789.000,- DEM. Najviše dionica je preneseno društvima Bojoplast d.d., Pula (2 224 dionica), Čakovečki mlinovi d.d., Čakovec (452 dionica) i Vindija d.d., Varaždin (431 dionica). U redu, tu piše kolika im je nominalna vrjednost, ali ne piše koja je cjena prodaje pa se ne zna jeli to dobar ili los posao za Jadranku. Ili je mozda i taj ugovor poslovna tajna pa ga revizija nije ni vidjela :-?
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
0 0 # apartmanigost 2008-09-06 16:31
Nisu revizori majmuni pa ne razumiju, oni samo druge prave majmunima. "Najznačajnije ulaganje ostvareno je izgradnjom 148 apartmana na lokaciji Punta u iznosu 58.606.035,00 kn." Revizori su vidjeli da to nije ulaganje Jadranke, nego se tu radio o smanjenju smještajnih kapaciteta, odnosno izgradnji apartmana za tržište.Pa ipak to prikažu kao ulaganje. Koliko je normalno da turistička tvrtka smanjuje svoje kapacitete i da prodaje apartmane na tržištu, posebno je pitanje. Kao što je nerazumljivo i to da su to radili uz blagoslov prethodne vlasti (Balija). Naime poznato je da je jedini plan koji je usvojila ta vlast u 15-tak godina, upravo DPU Punta, koji usvojen u roku koji nije ni minutu duži od minimalnog zakonskog roka (poznato je da se javna rasprava štopala u minutu). To da je protivno prostornom planu grada, zakonu, moralu i poslovnoj logici je nepotrebno obašnjavati.
Zanimljivo je i da je taj "posao" kreditirala talijanska banka, te da su vlasnici apartmana na najvrijednoj lokaciji uz more postali Talijani. Da je to napravio netko drugi, digla bi se velika prašina i buka da se uništava Lošinj. Kad to radi Jadranka odnosno tim sve je o.k. Slučajno je dio tima i Šolić ,koji je dobio za bagatelu poznati teren od grada, kojeg je mudro i skupo unovčio, te sada Maðari opet prodaju apartmane. Postoji i priča da je HNB pokrenula i istragu oko pranja novaca a vezano za proviziju koja je isplaćena jednoj od tvrtki koja se spominje u reviziji a čiji je suvlasnik bila i Jadranka. Bilo bi zanimljivo saznati zašto je i kako to zaustavljeno.
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
0 0 # drzte lopoveJa 2008-09-06 17:03
Gost-u svaka cast. potkrepljeno dokazima ciframa ,brojkama, pa cak i imenima. E pa da vidimo hoce li netko pokrenuti i razdrmati, lopove...
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
0 0 # Tko je bio glup a tko pametan 9.5.03.Hanfa 2008-09-07 13:15
Zamljiva je i tema koja samo na prvi pogled nije povezana s privatizacijom Jadranke. Pregledom prvjesti trgovanja na burzi mogu se uočiti zanimljivi fenomen. Dakle u periodu od 2002. g. pa do danas, u vrijeme kad je Jadranka ostvarivala rezultate bez spektakularnih pomaka, zanimljivo je kretanje njenih dionica na burzi. Dakle u tih 6-7 godina raspon cijena dionice je od 150,05 kn (9.5.2003.) do 2.850 kn (18.4.2007). Dakle gotovo 1900% je raspon izmeðu najviše i najmnje cijene,u situaciji "stabilnog" (čitaj lošeg poslovanja i stagnacije). Razlog takovih osilacija se može naći jedino u manipulaciji onih koji su to mogli kontrolirati i koji su u tim skokovitim vrijednostima mogli ostvarivati svoje ciljeve. Dakle tim. Opet pitanje, što je radila HANFA. Isto što i revizija. Ništa.
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
0 0 # sezonska rasprodajadd 2008-09-08 11:16
Trenutno je situacija takva da se za 100 kuna može kupiti 115 kuna knjigovodstvene vrijednosti Jadranke, ili platiš 87 kuna dobiješ 100 kuna Jadranke. Lošinjska je još jeftinija: za 100 kuna dobiješ čak 154 kune Lošinjske, tj platiš 65 dobiješ 100. Sezonska rasprodaja.
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
0 0 # Sve se vraća sve se plaćafurešt 2008-09-10 00:15
Bog vidi i zna sve, on naplaćuje na kraju od onih koji nemaju ništa s tim.
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
0 0 # katzuza 2008-09-11 09:33
Pa zar ja dobro vidim, na Krocati zgrada na slici i dozvoli ima tri kata, a tamo se ve radi cetvrti kat, to je kao apartmani na hotelu Punta u Velom Losinju. A mora da su i iti investitori ???
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
0 0 # kamatarPovećana kamatna stopa na obve 2008-09-11 10:46
Kamatna stopa na obveznice turističkog poduzeća Jadranka za sljedeću je godinu utvrðena na 8,075 posto, izvijestio je agent obvezničkog izdanja Privredna banka Zagreb.

Obveznice ukupne vrijednosti 75 milijuna kuna Jadranka je izdala krajem rujna prošle godine kada je utvrðena kamatna stopa od 6,475 posto za prvih godinu dana koje dospijevaju 13. rujna 2012. godine. Budući da je kamatna stopa promjenjiva, nedavnom je revizijom nanovo utvrðena na temelju prosječne kamatne stope na posljednje dvije aukcije jednogodišnjih trezorskih zapisa Ministarstva financija. Ta je prosječna kamatna stopa iznosila 5,775 posto te je uvećana za 2,3 posto koliko iznosi procijenjena premija rizika Jadranke.
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
0 0 # sve gore i goregost 2008-09-12 10:10
Rizik će biti sve veći i veći...
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
0 0 # hold ing 2008-09-12 16:10
Ne cvatu ruže ni Lošinjskoj. Dionica je pala na ispod 320 kuna pa je sada ispod nominale (350). Pa ipak se dogodila promjena u deset najvećih dioničara jer se tu progurao BAKIĆ NENAD sa 2.500 dionica. Evo nesto o novom clanu u top 10 dionicara...

Poduzetnik mlaðe srednje generacije Nenad Bakić prodao je većinski udjel u tvrtki Tau on-line, koja upravlja portalom Moj posao, britanskoj medijskoj grupaciji Daily Mail. Uz portal Moj Posao, predmet prodaje su i Bakićevi internetski portali KupiProdaj, CentarNekretnin a i 4Kotača. Posebno je zanimljiva i Bakićeva najava da će na čelu tvrtke ostati još godinu dana, a onda će se posvetiti uzgajanju ljekovitih trava i raditi tri dana u tjednu. Prije nekoliko tjedana iznesena je teza da Luka Rajić nema moralno pravo prodavati svoju mliječnu tvrtku Dukat. Bar ne prije nego što nakon restrukturiranj a od nje napravi snažnoga regionalnog igrača. Prema istoj logici sada bi i Bakiću trebalo zamjeriti da se koristi prvom prilikom kako bi zgrnuo milijune, prodajući niti pet godina staru tvrtku. Olakotne okolnosti ipak postoje.On je svoj Tau on-line stvorio sam, ni iz čega. Uvjerili smo se da je često radio i 20 sati na dan. Otvorio je 120 radnih mjesta, i to, kao što sam tvrdi, bez bankarskih kredita.
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
0 0 # Romani strave i užasaAgata Christi 2008-09-15 20:35
Ja nebi mogla napisati zanimljiviji romanSve likovi strave i užasa,a narod glup i jadan.
Ljudi uzmimo batinu i napravimo privatizaciju po modelu kako je Rusija napravila u Gruziji.
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
0 0 # Zaprepaštengost. 2008-09-23 09:32
Dobio sam iformaciju zbog koje sam bilo u totalnom šoku.
Financijska policija je dva tjedna isprevrtala kompletnu dokumentaciju pretvorbe Jadranke i naravno ustvrdili su da je sve u redu.
Ali nije to zprepaštavajuće nego kako je došlo do te akcija to je ono što me šokiralo policiju je poslao naš gradonačelnik pa to je krajnje ludilo mislim da je čovjek koji je spreman na takovu stvar samo zato jer u jadranci rade ljudi koji se ne slažu sa njegovom politikom čovjek koji ne zaslužuje povjerenje nas graðana već sam neko vrijeme u mirovini ali mirovinu sam zaslužio u Jadranci te mogu reći da sve što imam sam tamo zaradio nije uvjek bili lako ali što je tu je firma je ostala živa i posluje, što je najbolje kako sam obavješten upravo zahvaljući Jadranci u hrvatsku stiže sto dvadeset milijuna eura što će na razne načine što kroz plaće što kroz kompanije završiti u rukama naših ljudi sve te firme koje će raditi zapošljavaju hrvate i mislim da je to za podržati a ne za napadati s policijom.
Svatko tko se bavi ovakovim podlostima trebao bi izgubiti povjerenje nas graðana.
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
0 0 # pretvorbagost gostu 2008-09-23 10:10
Ma jasno da je sve u redu s pretvorbom Jadranke kao i sa svim drugim pretvorbama na hrvatski način. Pa čak i famozni Kutle je na kraju ispao nevin.
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
0 0 # podlost?bandiera rossa 2008-09-23 10:30
Ma koja podlost je u tome kad financijska policija radi svoj posao za koji je osnovana i plaćena? Jeli Jadranka zaštićena od zakona i institucija RH? A to da je gradonačelnik poslao policiju čisto sumljam jer on je u Poglavarstvo stavio agenta Jadranke da štiti njene interese i pustio da se Prostorni plan napravi za potrebe Jadranke. I još nešto kako ti kao umirovljenik znaš šta je našla policija ili si možda član Uprave :-?
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
0 0 # Zašto šokRadnik 2008-09-23 11:08
Goste, zar je šok kad u Jadranku doðe bilo kakva državan kontrola. Šok bi bio kad bi srpska porezna uprava kontrolirala poslovanje Jadranke. Ali valjda je Jadranka do sada bila izuzeta iz pravnog sustava RH pa je sad šok kad ih netko kontrolira. I odmah se to predstavlja kao nečija politika. Za jednog penzionera si prilično upućen. Stvarno mi nije jasno kako jedan penzioner zna rezultate kontrole. S obziron na vrijeme komentiranja moglo bi se zaključiti da si penzioner a s druge strane moguće je da nisi penzioner nego zbog kontrole ne možeš spavati.
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
0 0 # Čemu ispadi srećeLogičar 2008-09-23 11:19
Hvala gostu-penzioner u što nas je obavijstio da je u Jadranci bila financijska policija. Ipak nameće se iz tog rano jutarnjeg komentara jedno pitanje:koji su porivi dobro obaviještenog gosta-penzioner a da požuri s objavljivanjem sretne vijesti ako je to istina, da je sve o.k. u Jadranci, kad je to poznata stvar. Pa to je utvrdila i revizija o kojoj se govori na ovj stranici. Ili ih je ova rasprava na ovoj stranici malo uplašila.
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
0 0 # jao i naopakoninða 2008-09-23 11:37
Niko se ne uzrujava kad finansijska policija doðe u birtiju ili slastičarnu da zbog viška u blagajni od 2 kune naplati par tisuča kazne. A kad doðe u Jadranku Jao i naopako, zaprepaštenje, sramota, podlost i da je protiv Hrvata. Daj ohladi i ne radi budalu od nas :sad:
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
0 0 # guc 2008-09-23 12:11
Ma ovo je smješno! Nekakav umirovljenik zna šta je financ. policija iznašla i ko ju je pozvao. Ako je istina ,jebeš državu u kojoj policija izvješćuje umirovljenike šta radi :-) Ja mislim da je ovo samo predizborna bomba da se ocrni gradonačelnika. Biće toga još :D
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
0 0 # Sretni penzioner a nije stigla mirovinagost 2008-09-23 21:19
Zaprepašteni gost (dobro obaviješteni penzioner) kaže:
"Dobio sam informaciju zbog koje sam bilo u totalnom šoku. Financijska policija je dva tjedna isprevrtala kompletnu dokumentaciju pretvorbe Jadranke i naravno ustvrdili su da je sve u redu. "
Dakle penzioner koji ovisi isključivo o svojoj mirovini, iznenaðujuće intenzivno proživljava dogaðaje koji namaju apsolutno ništa s njim. Mislim na totalni šok zbog dolaska kontrole, kao i na veliku sreću jer je kontrola "ustvrdili su da je sve u redu" pa je tu sreću morao podijeliti s nama. Njemu je kao penzioneru laknulo, jer je sve o.k. Zanimljivo, zanimljivo.
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
0 0 # Polanćecreflektor 2012-01-13 18:42
IMA LI KAKVE VEZE S PODRAVKOM
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
0 0 # D.D. 2012-01-14 16:10
Pretvorba u Jadranci nije napravljena po zakonu ali se nitko toga nije još uhvatio jer su i radnicima dali mrvice pa svi šute. Dionice su kupovane novcem jadranke ,radnici su dobivali dionice koje su otplaćivali dodatkom na plaću ,tj novcem te iste Jadranke a to je protuzakonito. Neki su dobili mrvice a neki lavovski dio.
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
0 0 # Taj dan polako dolaziSrðana Bošković,Srećko Opančar 2012-01-15 11:47
I Polančec i ekipa iz Podavke su mislili da su nedodirljivi pa je ispalo kako je ispalo. Nema zastare za pretvorbeni kriminal. Jedna ura, dva pandura, svakom doðe smrtna ura... Tika taka, tika taka...
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj

Dodaj komentar

Komentari koji nemaju veze s temom članka uz koji su uneseni bit će uklonjeni. Za unos "off topic" komentara mogu se koristiti stranice SVAŠTARA 2, SVAŠTARA, ŠKOVACA i SATIRIČKI PRILOZI. Uredništvo ne snosi odgovornost za sadržaj komentara.

Sigurnosni kod
Osvježi

galerije1

mi-logo
wonline
yrno
Vremenska prognoza
za Lošinj


ZADNJI KOMENTARI

 • Lošinj ruši rekorde i bez noćnih klubova

  JazierRib 28.01.2022 01:09
  Get with disregard vulgar valuation pharmacy
  kriteriet ivermectin pill(s) (stromectol) echanges ivermectin scabies buy ivermectin 6mg ...
   
 • Svaštara br. 2

  Federiktel 28.01.2022 00:51
  купить набор бит для шуруповерта
  Здравствуйте товарищи.: heavydutytool.by/ (https://heavydutytool.by/) Есть такой замечательный ...
   
 • Vrijedilo je ...

  ..... 27.01.2022 20:59
  .....
  i on se ponaša kao da zna o čemu se radi, zadnjih godinu dana ga demantira
   
 • Vrijedilo je ...

  Gost 27.01.2022 18:22
  ####
  Kad makneš one koji ne znaju zamjene ih korumpirani. Govna uvijek isplivaju na površinu.
   
 • Vrijedilo je ...

  TITO 27.01.2022 15:23
  Drug
  "Po kratkom postupku SDP oduzeti sve lučke uprave,bez rasprave!" Pokazali su da ne znaju!
   
 • Vrijedilo je ...

  Gost 27.01.2022 14:15
  Poslovnik
  Prijedlog A. Volarić da se uvede internetska stranica groblja s pretraživačem pokojnika ...
   
 • Vrijedilo je ...

  Zomby 27.01.2022 10:56
  Virtualna šetnja među grobovima
  Po partijskom zadatku oglasila se i Aleksandra Volarić (HDZ) lani na aktualnom satu. Inače ...
   
 • Vrijedilo je ...

  .... 27.01.2022 09:41
  ....
  .....4 riva koja je u banani..
   
 • Vrijedilo je ...

  Deva 26.01.2022 15:33
  Riva
  Vidim danas nova tema na našem otočju. Sada i Cresani kao Ilovčani nezadovoljni rivom, jar ...
   
 • Vrijedilo je ...

  Hahar 26.01.2022 15:27
  Demokracija
  Demokracija je ozbiljna stvar koju treba godinama graditi i poštivati pravila ponašanja.
   
 • Vrijedilo je ...

  Bambi 26.01.2022 10:18
  Pitanja po partijskom zadatku
  Nedićeva pitanja nisu poslužila samo za predstavu gradonačelnice nego i da se oporbi oduzme ...
   
 • Vrijedilo je ...

  Bjesomar 25.01.2022 17:54
  Policija trenira strogoću
  “Udri munjo, pukni grome… zar i ti pavijanu s Frkom nijesi u Ukrajini”, komentar je s ...
   
 • Vrijedilo je ...

  gost 25.01.2022 14:16
  Predstava za naivne
  Nakon njenih izlaganja Nedić skače za govornicu da prisnaži njene riječi, daje obrazloženja ...
   
 • Vrijedilo je ...

  ZC 25.01.2022 13:44
  Politika&kriminal
  Telegram ju je opisao kao živopisnu :lol: Pod naslovom Živopisna HDZ-ova gradonačelnica ne ...
   
 • Vrijedilo je ...

  hranitelj tuljana 25.01.2022 11:44
  Isti, isti...
  Opisao bih je jednako kao i sve druge koji se zalažu za ukidanje ljudskih sloboda i prava ...
   
 • Vrijedilo je ...

  Gost 25.01.2022 10:55
  Zajamčena karijera
  Kćerka je već drugi mandat u GV. Na pretprošlim izborima bila je na listi ali nije izabrana.
   
 • Vrijedilo je ...

  gost 25.01.2022 10:18
  Suspenzija osnovnih ljudskih prava
  A kako bi ti opisao osobu koja je zbog pandemije samovoljno zabranila slobodno kretanje ...
   
 • Vrijedilo je ...

  !!! 25.01.2022 09:11
  !!!
  Misliš li da se premijer uvrijedio jer mu ovaj nije pripremio fritaju?
   
 • Vrijedilo je ...

  hranitelj tuljana 25.01.2022 08:08
  Čudo, čudo...
  A kako bi ste vi opisali osobu koja nakon dvije godine najgrubljih kršenja osnovnih ljudskih ...
   
 • Vrijedilo je ...

  gost 24.01.2022 19:27
  ha ha ha demokrati
  Da razumije što je demokraciji ne bi te ničim izazvan vrijeđao pretpostavkom da si se upravo ...
   
 • Vrijedilo je ...

  hranitelj tuljana 24.01.2022 19:12
  Što je demokracija? Koliko % glasača mora glasati da bih ja nešto morao na silu uštrcati u ...
   
 • Vrijedilo je ...

  ... 24.01.2022 18:43
  ....
  Nemoj mi o takvoj demokraciji,o kojoj ti pričaš.Ti si prespavao ovaj period corone i ne ...
   
 • Vrijedilo je ...

  hranitelj tuljana 24.01.2022 16:45
  Dobro jutro!
  ...da... ne znam jesi li se upravo probudio iz dulje kome da bi ostavio taj komentar ali ...
   
 • Vrijedilo je ...

  ... 24.01.2022 14:18
  ...
  ukoliko se ovakve stvari dešavaju, jasno je da ne živimo u demokraciji
   
 • Vrijedilo je ...

  gost 24.01.2022 13:10
  kritika kao narušavanje javnog reda i mira
  Na zLošinju barem još ne uhićuju. Ali ovo treba uzeti kao upozorenje: Priveden zbog komentara ...
   
 • Vrijedilo je ...

  Grunf 24.01.2022 10:24
  Vulgarni šminkeraj
  Dupelizac je na svom fejsu objavio i ovu fotku na kojoj "jake snage cresko-lošinjsk og ...
   
 • Vrijedilo je ...

  Hahar 24.01.2022 08:05
  Dubinska zgađenost
  Neprestane afere, krupni politički promašaji, bahato poistovjećivanj e države sa strankom ...
   
 • Vrijedilo je ...

  Gost 24.01.2022 07:32
  Frka u HDZ-u
  Bahatost i bezobrazluk bez granica. [youtube]vZ-ko1 oS-Zc[/youtube]
   
 • Vrijedilo je ...

  Zemo 23.01.2022 20:45
  Priko i Adamićeva
  Deva dobro zboriš!!!! U tijeku su pripreme. Koliko čujem Ilovčani već pripremaju neke ...
   
 • Vrijedilo je ...

  hranitelj tuljana 23.01.2022 19:23
  Ništa?
  Ništa, što bi bilo? To su njihova djeca, RODITELJI imaju razumljivo i prirodno pravo boriti ...