Izvještaj o izvršenju Proračuna

Korisnička ocjena:  / 8
LošeNajbolje 

profilProračun za 2018. i Izvještaj o njegovom izvršenju raskrinkava politiku gradonačelnice koja nerad prikazuje kao rad, a nered kao red. Politiku koja se svodi, umjesto na uređenja grada, na uređenje FB profila. U toj politici nema ideja, vizije, plana, projekta, investicija, povlačenja EU sredstva, ali ima dizanja troškova za zaposlene, za medije i manifestacije. Umjesto djela imamo iluziju koju je najbolje najavio predizborni slogan samoumišljene vlasti da smo - Prvi od 1000 

U petak, 15. prosinca 2017. na sjednici Gradskog vijeća usvojen je Proračun Grada Malog Lošinja za 2018. godinu u iznosu od 100.698.254 kuna. Proračun je objavljen u Službenim novinama PGŽ br.38/2017. Iako je Proračun u osnovi financijski i pravni akt ujedno je i najvažniji kratkoročni operativno - politički dokument. U njemu se zrcali djelatna, a ne deklarativna politika. S druge strane, u Izvještaju o godišnjem izvršenju Proračuna se vidi sposobnost izvršnog tijela (gradonačelnika) da provede u djelo to što je planirao odnosno što mu je usvajanjem proračuna naloženo/dozvoljeno. U Izvještaju o izvršenju se vidi sposobnost izvršnog tijela na djelu.

Kako tu stoji izvršno tijelo Grada Malog Lošinja - gradonačelnica? Provjerljivo je to u Izvještaju o izvršenju Proračuna Grada Malog Lošinja za 2018. (dalje Izvještaj) koji slijedom zakonskih odredbi gradonačelnica mora podnijeti Gradskom vijeću i koji se nalazi u materijalima za iduću sjednicu. Kako se radi o proizvodu dokazano spretne, dovitljive i osebujne struke Grada Malog Lošinja Izvještaj treba čitati s „očima na leđima“. Prije zavirivanja u Izvještaj treba podsjetiti na odredbe Zakona o proračunu koji utvrđuje da je Izvršno tijelo (gradonačelnica) odgovorno svojem predstavničkom tijelu za planiranje i izvršavanje proračuna, kao i za zakonito i pravilno planiranje i izvršavanje proračuna.

Proračun izgubljen u izmjenama

I. Izmjene i dopune Proračuna GML usvojene su na 10. sjednici GV koja je održana dana 28. rujna 2018. a kojim izmjenama je izvorni Proračun smanjen za 6.936.564,72 kn. Dana 20. prosinca 2018. Gradsko vijeće je usvojilo i II. Izmjene i dopune Proračuna Grada Malog Lošinja, kojima je Proračun smanjen za dodatnih 15.128.780,14 kn. Dakle jedanaest dana prije kraja tekuće proračunske godine Proračun, koji je usvojen 15.12.2017, smanjen je za ukupno 22.065.344,80 kuna.

S obzirom na odredbu čl.3. Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna koji kaže da je izvorni plan – proračun, odnosno posljednje izmjene i dopune proračuna donesene od strane Hrvatskog sabora odnosno predstavničkog tijela kao izvorni proračun, u slučaju Grada Malog Lošinja izvorni je plan sadržaj II. Izmjena Proračuna usvojene jedanaest dana prije kraja godine za koje se podnosi godišnji izvještaj. U Izvještaju o izvršenju se dakle utvrrđuje izvršenje Proračuna u odnosu na zadnje izmjene. Kako je izvršen proračun koji je donešen i koji je važio samo jedanaest dana? Drugim izmjenama je visina prihoda Proračuna GML utvrđena u iznosu od 78.712.909,14 kuna, a izvršen je u iznosu od 66.470.399,86 kn. U samo jedanaest dana prije kraja godine gradonačelnica je promašila prihode u iznosu od 11.242.509,30 kn! S obzirom na citiranu odredbu Pravilnika izvorni proračun je zadnji rebalans, a ne Proračun koje su usvaja prije početka proračunske godine (1.1.) prema odredbi čl.70. Zakona o lokalnoj i područnoj samouupravi izvršenje Proračuna GML.

Upravo je neshvatljivo da nije ostvaren proračun usvojen samo jedanaest dana prije kraja izvještajnog razdoblja, da su prihodi ustvareni tek s 84,45%. U samo jedanaest dana od usvajanja promašeni su prihodi skoro 16%. Još je tragičnije izvršenje proračuna u odnosu na „stvarno“ izvorni Proračun GML za 2018. koji je usvojen 15.12.2017. Prema osnovnom Proračunu za 2018. planirani su prihodi od 100.698.254,00 kuna, a izvršen je sa 66.470.399,86 kn. Dakle naplaćeno je 34.227.854,20 kuna manje nego je prvotno planirano. Ta činjenica sama za sebe govori o sposobnosti planiranja ili strateškog upravljanja procesima. U tom kontekstu opetovano teba podsjetiti gradske vijećnike na odredbu čl.13. Zakona o proračunu:

(1) Izvršno tijelo odgovorno je svojem predstavničkom tijelu za planiranje i izvršavanje proračuna, o čemu ga izvještava na način propisan ovim Zakonom. (2) Odgovorna osoba jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave i proračunskog i izvanproračunskog korisnika odgovorna je za zakonito i pravilno planiranje i izvršavanje proračuna, odnosno financijskog plana.

Gdje je nestalo 35 milijuna prihoda?
Što se desilo, koji su se lomovi ili katastrofe dogodile da je za gotovo 35 milijuna promašen Proračun koji je usvojen za 2018? Kojih to planiranih 35 milijuna proračunskih prihoda nedostaje? Nije se desilo ništa, samo nesposobna i neodgovorna vlast. Citiram dijelove Izvještaja koji obrazlaže smanjenje prihoda, a koji se referira samo na smanjenja u odnosu na II. Izmjene i dopune Proračuna u kojemu su prihodi već smanjeni za više od 20 milijuna kuna.

- „Prihodi od imovine su izvršeni sa 81,71%, a u odnosu na 2017. godinu manji su za 9,43%. Unutar ove skupine prihoda vrijednosno najznačajniji su prihodi od zakupa poslovnog prostora koji su izvršeni sa 82,15% (3.555.236,51 kn), te su u odnosu na prethodnu godinu manji za 20%... Unutar ove skupine prihoda nalaze se i prihodi od spomeničke rente koji su realizirani sa 70,04% plana ili 438.270,58 kn, što je za 24% manje; prihodi od legalizacija izvršeni su sa smanjenjem od 11% (65.882,61 kn).“
- „Prihodi od poreza izvršeni su sa 89,2%. U skupini poreznih prihoda najveće je izvršenje na porezu na robu i usluge koji je ostvaren sa 97,66%, dok je porez na dohodak izvršen sa 92,08%, a porez na imovinu sa 84,65%“
- „Prihodi od pomoći iz proračuna izvršeni su sa 56,54%. Izvršenje je kako slijedi: Pomoći od međunarodnih organizacija, te institucija i tijela EU – ostvarene su u ukupnom iznosu od 17.965,69,00 kn od Europske komisije za EU projekt „ATAS“

Otprilike se može zaključiti da su planirani prihodi Proračuna podbacili za 35 milijuna kuna jer gradska uprava nije znala naplatiti poreze i prihode od imovine, nije bila sposobna ni povući sredstva iz drugih proračuna, fondova i EU sredstva, ali je znala sama sebi povećati plaće. Budući da su prihodi toliko podbacili, moralo se korigirati i rashode Proračuna. Žrtva nesposobnosti povlačenja sredstava iz drugih proračuna, fondova i nesposobnosti naplate redovnih prihoda su projekti i investicije. A zanimljivo je da su istovremeno porasli rashodi za zaposlene. Tako u Izvještaju, na str. 44. stoji:

„ Rashodi za zaposlene izvršeni su sa 19.312.178,87 kn... U odnosu na prethodnu godinu izvršeni su s povećanjem od 1,91%.„ Žrtva nesposobnosti da se ostvare planirani prihodi su između ostalog i subvencije pa tako se za njih u izvještaju navodi, na str. 45.: Subvencije su izvršene sa 665.817,49 kn, što je 65,53% od planiranog iznosa... Na smanjenje je utjecalo neizvršenje subvencija trgovačkim društvima u javnom sektoru (trgovačkom društvu Jadrolinija dd za održavanje katamaranske linije Pula-Lošinj-Zadar)“.

Gdje su nestale investicije?
Najveća žrtva smanjenog proračuna su razvojni programi. Iz nekog se čudnog razloga u godišnjem izvještaju na stranicama 61, 62 i 63., nalazi tablica: Realizacija Plana razvojnih programa u prvom polugodištu 2018. godine. U godišnjem izvještaju su dakle navode polugodišnji podaci. Vjerojatno se radi o nepažnji dokazano vrsnih stručnjaka gradske uprave prilikom korištenja copy-paste modela u kreiranja dokumenata. Učestale greške prilikom korištenja copy-paste metode vjerojatno su posljedica činjenice da gradski vijećnici ne čitaju ili barem ne čitaju pažljivo materijale koji im šalje gradska uprava pa su stručnjaci izgubili potrebu za oprezom ili ozbiljnosti jer znaju da se materijali ne čitaju, a odluke donose unaprijed i po stranačkom dogovoru. I iz tablice Realizacije razvojnih programa u prvom polugodištu koja se začudo nalazi u godišnjem izvještaju, vidljivo je da su razvojni programi realizirani sa 52,78% odnosno manji su u apsolutnom iznosu za 10.874.640,46 kn. Ostaje u zraku dilema da li je taj podbačaj samo za pola ili za cijelu godinu. Iako su razvojni programi, subvencije, poticaji i donacije drastično pale - rasle su plaće. Iako je izvršenje proračuna podbacilo kod projekata i investicija imamo 100%-tno izvršenje kod donacija medijima, a prebačeni su preko predviđenog iznosa sredstva za manifestacije. Zašto to ne iznenađuje?

Organizacija grada u kope, proračun u špade
Pored dokazane nesposobnosti u planiranju prihoda i nesposobnosti te potkapacitiranosti za provođenje razvojnih projekata što je vidljivo u ovom Izvještaju, veliki problem je što ni Izvještaj kao niti Proračun za 2018. nije sukladan Zakonu o proračunu. Zakon o proračunu nalaže da rashodi i izdaci proračuna moraju biti raspoređeni u proračunu prema proračunskim klasifikacijama te uravnoteženi s prihodima i primicima. Proračunske klasifikacije su ekonomska, funkcijska, lokacijska i organizacijska klasifikacija. S ovom zadnjiom klasifikacijom ima problem Proračun za 2018. kao i Izvještaj o njegovom izvršenju. Prema Pravilniku, čl.4, Izvještaj sadrži osam poglavlja, a drugo je - posebni dio proračuna po organizacijskoj klasifikaciji. Iako ni svim gradskim službenicima, za razliku od redovnih posjetitelja ove stranice, još nije poznato da je voljom gradonačelnice izmjenjen gradski ustroj odnosno organizacija gradske uprave, u Proračunu je ostao stari ustroj. Tako u Izvještaju, glava II, u posebnom dijelu prikazano je izvšenje rashoda/izdaka prema organizacijskoj klasifikaciji stoji da je:

- nepostojeći Ured grada i upravljanja gradskom imovinom potrošio 39.413.995,94 kn;
- nepostojeći Upravni odjel za financije, turizam i gospodarstvo potrošio 3.929.999,07 kn
- nepostojeći Upravni odjel za komunalni sustav, urbanizam, prostorno planiranje i zaštiti okoliša potrošio 32.595.558,67 kn.

Iako je još 30. ožujka 2018. usvojena Odluka o ustrojstvu Jedistvenog upravnog odjela kojom su ukinuti dotadašnji upravni odjeli oni i dalje žive u Proračunu i Izvještaju o izvršenju. S obzirom na kontradiktorne činjenice, da više ne postoje nekadašnji upravni odjeli a da u Proračunu oni i dalje postoje, a u Izvješaju o izvršenju Proračuna nepostojeći upravni odjeli troše milijune kuna, potpisniku ovih redaka teško je pojmiti kako je moguće da se time ne krše odredbe o zakonitom i pravilnom planiranju i izvršavanju proračuna.

Inače, prema čl.129. Zakona o proračunu kaznit će se odgovorna osoba proračuna i proračunskog korisnika novčanom kaznom u iznosu od 10.000,00 do 20.000,00 kuna ako prihodi, primici, rashodi i izdaci nisu iskazani prema proračunskim klasifikacijama (članak 21. stavak 1. i 2.). Hoće li podnošenje ovog i ovakvog Izvještaja o izvršenju ostati rutinsko odrađivanje zakonskih obveza gradonačelnice uz ritualno bespogovorno i refleksno dizanje ruku vijećnika? Naravno da hoće!

Ali Proračun za 2018. i Izvještaj o njegovom izvršenju najbolje raskrinkava politiku gradonačelnice koja nerad prikazuje kao rad, a nered kao red. Politiku koja se svodi, umjesto uređenja grada, na uređenje FB profila. U toj politici nema ideja, vizije, plana, projekta, investicija, povlačenja EU sredstva, ali ima dizanja troškova za zaposlene, za medije i manifestacije. Umjesto djela imamo iluziju koju je najbolje najavio predizborni slogan samoumišljene vlasti da smo - Prvi od 1000.